Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie IR-V.7840.3.49.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie IR-V.7840.3.49.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 18.09.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 18.09.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Organizacja treningów piłkarskich oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na boisku sportowym w Kuczkowie. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 4 września 2020

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że na wniosek z dnia 20 maja 2020 roku, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego w dniu 10 września 2010 r. przez Starostę Pleszewskiego, znak: OSgw 6223/17/10 na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Ner.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE w miejscowości Kowalew w ulicy Baranów? na terenie działek o nr 146/3, 120/3, 99, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.29.2020 z dnia 01.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.29.2020 z dnia 01.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" na terenie działek o nr 83/12, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, na terenie działek nr: 5/1, 5/2, 5/3, 10, 12/5, 30, arkusz mapy 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej Nn-0,4 kV, na terenie działek nr: 37, 35/11, 35/9, 35/10, arkusz mapy 24, obręb Kowalew, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia Nn-0,4 kV, na terenie działek nr: 49/12, 82, 74/4, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2020

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie SKO - 4213/208/20 z dnia 24.08.2020

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 293 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu,zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2020 r., po rozpatrzeniu odwołania z dnia 10 lipca 2020 r. od decyzji znak GP.6733.21.2020 z dnia 23.06.2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr 744/30, 744/33, 744/26,  744/29 arkusz mapy 20, miasto Pleszew, została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-42131208/20 utrzymująca w mocy w całości zaskarżoną decyzję.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że dnia 21 września 2020 roku o godzinie 17:00 w Przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja odbędą się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej sołectwa Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.09.2020 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa

Oferta z dnia 01.09.2020 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - "Integracja europejska - rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich w czasie pandemii". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy z dnia 07.08.2020

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli,  zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną  "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 04.08.2020

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 04.08.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie na terenie działek o nr ewid.: 2969, 2960/2, część 2988, część 2967, część 2968 (am.: 34, miasto Pleszew); 2959/1, 2986/26 (am.: 18, miasto Pleszew).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie WR.041.14.2020 z dnia 29.07.2020

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz oświadczenie - format pdf

Pobierz formularz oferty - format pdf

Oferta z dnia 27.07.2019 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 27.07.2019 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego  - "Organizacja turniejów tenisa ziemnego". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.07.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 17.07.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w ul. Mickiewicza w miejscowości Kowalew na terenie działek o nr ewid.: 5/1, 5/2, 5/3, 10, 12/5, 30, arkusz mapy 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN-0,4 kV w ul. Fabianowskiej w miejscowości Kowalew na terenie działek o nr ewid.: 37, 35/11, 35/10, 35/9, arkusz mapy 24, obręb Kowalew, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2019.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2019.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie na terenie działek o nr ewid.: 2969, 2960/2, część 2988, część 2967, część 2968 (am.: 34, miasto Pleszew); 2959/1, 2986/26 (am.: 18, miasto Pleszew)"

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 06.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 06.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowych SN 15kV, na terenie działek nr: 2180/2, 2180/3, 2410/1, 2411, 2412/10 i 2412/11, arkusz mapy: 22, 23 i 32, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 03.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 03.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN na terenie działek nr: 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2980/9 i 2980/10, arkusz mapy 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2021 r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz projekt uchwały współpracy 2021 - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 01.07.2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 25.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90, na terenie działek nr: 24, 19/21, 27/3, 75, 120, 119, 118/3, 116, 114, 113, 110, 109, 108, 106, 19/15, 19/17, 19/19, 19/20, 104, 103, 101/1, 100/6, 160, 100/4, 98, 94, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 65/1, 54/1, 64/1, 63/1, 62/1, 60/1, 59/1, 57/1, 56/1, 55/2 (arkusz mapy: 1, obręb Dobra Nadzieja);   27, 246/1, 254, 240/1, 243/1, 242/1, 248/1, 247/1, 257, 268, 273/3, 305/2, 285/1, 286/1, 305/1, 287/8, 297, 241/1 (arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka); część 109 (arkusz mapy: 1, obręb Chorzew), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 26.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 26.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr: 744/30, 744/33, 744/26, 744/29, arkusz mapy 20, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 26.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 26.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr: 3205/29, 3123, 3204/1, 3083, 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3023/9, arkusz mapy: 34, 35, 36 i 37, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 25.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90, na terenie działek nr: 2703/1, 2702/1, 2528/2 (arkusz mapy: 42 i 43, miasto Pleszew); 27, 303/6, 302, 300, 298/3, 297, 296/1, 40/1, 295/3, 46/1, 47, 56, 57, 88, 89, 305/1 (arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka); 3/1 (arkusz mapy: 1, obręb Nowa Wieś), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 29.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 29.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej niskiego napięcia Nn-0,4 kV" na terenie działek o nr 49/12, 82, 74/4, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2019 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.11.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.11.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.10.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.10.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.09.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.09.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.08.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.08.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.6150.07.2020.HD z dnia 24.06.2020

Obwieszczenie GK.6150.07.2020.HD z dnia 24.06.2020 w sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz spodobie udostepniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GK.7021.118.8.E.2019.2020.MB z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.06.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035".

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Pobierz projekt  -  format pdf

Pobierz załącznik nr 1 do projektu - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 do projektu - format pdf

Oferta z dnia 16.06.2020 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 16.06.2020 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 04.05.2020

Ogłoszenie koła łowieckiego nr.23 "Darz bór".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63, o długości do 80,0 m, na terenie działek nr 3122, 3105, arkusz mapy: 35, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 05.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 05.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 305/1, 112/1 i 271, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 128/VIII/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.1.2020 z dnia 03.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 04.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 04.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63, na terenie działki nr 2180/6, arkusz mapy 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 29.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 29.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowych SN-15kV oraz budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV na terenie działek nr: 6/2, 6/1 (arkusz mapy: 1, obręb Nowa Wieś) i 131/5, 132 (arkusz mapy: 12, obręb Kowalew), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 29.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 29.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taczanów Drugi na terenie części działki nr 235, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.47.2020 z dnia 28.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały - format pdf

Rysunek MPZP obszaru przy ul. H. WIeniawskiego - format pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 20.05.2020r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 20.05.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Kowalew na terenie działek nr 30, 8, arkusz mapy: 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włoskiej i Greckiej w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/37, 25/54, arkusz mapy: 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w ul. Oliwkowej w miejscowości Zielona Łąka na terenie działek nr 171, 172/4, 172/12, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Modrzewiowej i Cisowej w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 24, 22/12, 25/71, 22/10, 25/85, 25/96, arkusz mapy: 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w miejscowości Pleszew na terenie działek nr 2639/4, 2639/27, 3693, arkusz mapy: 41, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 18.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 18.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5MPa) Dz90/63PE w miejscowości Kowalew w ulicach: Dmowskiego, Sikorskiego, Witosa, Piłsudskiego, Rataja, Wolności, Rzemieślnicza, Pokoju, por. Franciszka Pierunka - Łaniewskiego, Sobieskiego na terenie działek nr 160/2,170/27 (część), 249/1, 166/7, 254/1, 158/2, 249/2, 169/9, 251, 250, 252, 253/5, 254/5, 254/5, 299, 298, 281, 292, 165/15, 301/26, arkusz mapy: 3 i 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.15.2020 z dnia 18.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 18.05.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 87/2020 (sprawa nr GP.6730.15.2020) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem wbudowania usług nieuciążliwych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr: 989 i 987/11, arkusz mapy: 36, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowych SN" na terenie działek o nr 2180/2 (am.22), 2180/3 (am.23), 2410/1, 2411, 2412/10, 2412/11 (am.32), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.22.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2980/9, 2980/10, am.18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/c PE dz 63" w ulicy Bogusza w Pleszewie, na terenie działek o nr 744/30, 744/33, 744/26, 744/29, arkusz mapy 20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej s/c PE dz 63" w ulicy Stanisława Augusta Poniatowskiego, Zygmunta Augusta, Jana III Sobieskiego, Władysława Warneńczyka w Pleszewie, na terenie działek o nr 3205/29 (am.34), 3123 (am.35), 3204/1 (am.35), 3083 (am.35), 3023/4 (am.36), 3016/7 (am.36), 3015/4 (am.36), 3023/9 (am.37), obręb miasto Pleszew, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej śr/c" na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.18.2020 z dnia 05.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dz 63" w ulicy Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Pleszewie, na terenie działek o nr 3122 i 3105, am.35, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr PO.ZUZ.2.4213.5m.2020.SR z dnia 28.04.2020

Obwieszczenie nr PO.ZUZ.2.4213.5m.2020.SR z dnia 28.04.2020 w sprawie wygaszenia w całości decyzji - pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, znak: PO.ZUZ.2.421.13.2018.MM, w ramach zadania pn. "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew- realizowane w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Informacja ZUS - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia z dnia 20 kwietnia 2020

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - format pdf

Informacja ZUS - zwrot składek za marzec

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.4120.3.2020 z dnia 23.04.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja ZUS dotycząca wypłat postojowego

Informacja ZUS dotycząca wypłat postojowego - format pdf

Informacja ZUS - zasiłek chorobowy za czas kwarantanny z domownikiem

Informacja ZUS - zasiłek chorobowy za czas kwarantanny z domownikiem - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.15.2020 z dnia 06.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z dopuszczeniem wbudowania usług nieuciążliwych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr: 989 i 987/11, arkusz mapy: 36; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 31.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 31.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wpłynięciu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90 w miejscowości Pleszew i Zielona Łąka" na terenie działek o nr 2528/2, 2702/1, 2703/1, obręb miasto Pleszew, działki nr 3/1, obręb Nowa Wieś, działek o nr 27, 303/6, 302, 300, 298/3, 297, 296/1, 40/1, 295/3, 46/1, 47, 56, 57, 71, 305/1, 88, 89,obręb Zielona Łąka,

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 31.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.16.2020 z dnia 31.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90 w miejscowości Zielona Łąka i Dobra Nadzieja" na terenie działek o nr 27, 240/1, 243/1, 242/1, 248/1, 247/1, 246/1, 254, 257, 268, 273/3, 305/2, 285/1, 286/1, 305/1, 287/8, 297, 241/1,obręb Zielona Łąka, działek o nr 24, 19/21, 19/15, 19/17, 19/19, 19/20, 27/3, 75, 120, 119, 118/3, 116, 114, 113, 110, 109, 108, 106, 104, 103, 101/1, 100/6, 160, 100/4, 98, 94, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 65/1, 54/1, 64/1, 63/1, 62/1, 60/1, 59/1, 57/1, 56/1, 55/2, obręb Dobra Nadzieja, działki nr 109, obręb Chorzew, gmina Pleszew, .

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.4120.1.2020 z dnia 31.03.2020

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja ZUS dotycząca dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Informacja ZUS dotycząca dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów - format pdf

Informacje ZUS dotycząca gotowości do realizowania tarczy antykryzysowej oraz o wnioskach o odroczenie terminu płatności składek

Informacja ZUS dotycząca gotowości do realizowania tarczy antykryzysowej - format pdf

ZUS: Ponad 18 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek - format pdf

 

Informacja ZUS dotycząca uproszczonego wniosku o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Pobierz treść informacji - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.03.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.03.2020 o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 19.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 19.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN,  na terenie działek nr: 2986/33 (arkusz mapy 34), 2986/26, 2986/25, 2986/37, 2986/39, 3008, 2980/9, 2980/10 (arkusz mapy: 18), miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 16.03.2020 r.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 16.03.2020 r.

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 13.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.15.2020 z dnia 09.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zielona Łąka" na terenie działek o nr 305/1, 112/1, 271, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat dotyczący obsługi mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną i potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie oraz podległych jednostkach organizacyjnych do absolutnego minimum.

Prosimy mieszkańców, by w miarę możliwości załatwiali sprawy urzędowe następującymi drogami:

                 - telefoniczną (tel. 62 7428 300)

                - mailową

                - poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

W przypadku niezbędnej wizyty w urzędzie i innych jednostkach, prosimy o zachowanie powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.  

Informacja ZUS

Informacja ZUS dotycząca osób poddanych kwarantannie lub izolacji - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.9.2020 z dnia 09.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 09.03.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 51/2020 (sprawa nr GP.6730.9.2020) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 2639/29; arkusz mapy: 41; miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 09.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.14.2020 z dnia 09.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa i przebudowa linii kablowych SN-15kV, budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV" na terenie działek o nr 6/2, 6/1, arkusz mapy 1, obręb Nowa Wieś oraz działek o nr 131/5 i 132, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 09.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 09.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taczanów Drugi" na terenie działki o nr 235, arkusz mapy 1 obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 03.03.2020 r.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 03.03.2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 03.03.2020

Obwieszczenie GP.6733.13.2020 z dnia 03.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) Dz90/63PE w miejscowości Kowalew w ulicach: Dmowskiego, Sikorskiego, Witosa, Piłsudskiego, Rataja, Wolności, Rzemieślnicza, Pokoju, Berlinga, Sobieskiego" na terenie działek o nr 170/1, 160/2, 170/27, 249/1, 166/7, 254/1, 158/2, 249/2, 251, 250, 252, 253/5, 254/5, 299, 298, 281, 292, arkusz mapy 3 i dz. o nr. 165/15, 169/9, 301/26, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja OR.526.8.2020 z dnia 03.03.2020

Decyzja OR.526.8.2020 z dnia 03.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja OR.526.7.2020 z dnia 03.03.2020

Decyzja OR.526.7.2020 z dnia 03.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2020 z dnia 25.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.12.2020 z dnia 25.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej osiedla przy  ul. Kossaka w Pleszewie" na terenie działek o nr 1532/3, am.9, nr 3104/16, 1355/1, 3173, 3159, 3145, 3131, 3117, 3110/1, 3172, 3158, 3144, 3130, 3104/18, 3178, 3182, am.10, nr 1327/7, am.11, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 25.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 25.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linie kablową SN-15 kV na terenie działki nr: 2180/6, arkusz mapy: 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 25.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 25.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN-15 kV oraz linii kablowej nN-0,4 kV na terenie działki nr: 2180/6, arkusz mapy: 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 21.02.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS"

Oferta z dnia 21.02.2020 Ludowy Zespół Sportowy "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w miejscowości Kowalew" na terenie działek o nr 30, 8, am.25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Włoskiej i Greckiej w miejscowości Korzkwy" na terenie działek o nr 24, 25/37, 25/54, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.8.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Oliwkowej w miejscowości Zielona Łąka" na terenie działek o nr 171, 172/4, 172/12, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.7.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sosnowej, Modrzewiowej i Cisowej w miejscowości Korzkwy" na terenie działek o nr 24, 22/12, 25/71, 22/10, 25/85, 25/96, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 19.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego w Pleszewie" na terenie działek o nr 2639/4, 2639/27, 3693, am.41, obręb Miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.9.2020 z dnia 19.02.2020

Zawiadomienie GP.6730.9.2020 z dnia 19.02.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 2639/29, arkusz mapy 41, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.02.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.02.2020 o przetargu na sprzedaż  samochodu ciężarowego pożarniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - archiwum zip

Zawiadomienie z dnia 14.02.2020

Zawiadomienie z dnia 14.02.2020 o unieważnieniu postępowania o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020

Decyzja Or.526.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2020 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.19.2019 z dnia 05.02.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.19.2019 z dnia 05.02.2020 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew o orzeczeniu Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.13.2019 Wójta Gminy Kotlin

Zawiadomienie - Obwieszczenie GPG.6733.13.2019 z dnia 30.01.2020 Wójta Gminy Kotlin o orzeczeniu Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 04.02.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 04.02.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2986/26, 2986/25, 2986/37, 2986/39, 3008, 2980/9, 2980/10, am.18, dz. nr 2986/33, am.34, obręb Miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.01.2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 28.01.2020 o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.183.2019 z dnia 28.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania że w dniu 28.01.2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 21/2020 (sprawa nr GP.6730.183.2019) dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13 oraz część działek o nr ewid.: 3023/9, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7; arkusz mapy: 36 i 37; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 23.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 23.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie działek nr: 59, 73; arkusz mapy: 3; obręb Marszew; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 23.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.26.2020 z dnia 23.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie działek nr: 37/3, 74; arkusz mapy: 3; obręb Marszew; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 22.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2020 z dnia 22.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową SN- 15 kV" na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 22.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2020 z dnia 22.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV"  na terenie działki o nr 2180/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogramu zebrań wiejskich i osiedlowych na 2020r.

Harmonogramu zebrań wiejskich i osiedlowych na 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.01.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.01.2020 o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21.01.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 6 obwód nr. 404 "Nemród".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22.01.2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 21 "Drop".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 20.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2020 z dnia 20.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa linii kablowej nN" na terenie działek o nr 2986/26, 2986/25, 3008, 2980/9, 2980/10, am.18, dz. nr 2986/33, am.34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.6.2020 z dnia 16.01.2020

Obwieszczenie GP.6721.6.2020 z dnia 16.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 07.01.2020

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 07.01.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2019 z dnia 10.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2019 z dnia 10.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwina gm. Pleszew na terenie działek nr 203/9, 203/18, 263 i 83/4; arkusz mapy: 1; obręb Ludwina; gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.183.2019 z dnia 08.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13 oraz część działek o nr ewid.: 3023/9, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7; arkusz mapy: 36 i 37; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.2.2020 z dnia 02.01.2020

Obwieszczenie GP.6721.2.2020 z dnia 02.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf