Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie GP.6733.27.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.12.2021 r.

Obwieszczenie GP.6733.27.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "sieci gazowej ś/c dz 90 PE i ciśnieniu do 0,5MPa, L=1400mb" w miejscowościach Pleszew i Lenartowice, na terenie działki nr 1933/1 (ark. mapy 7) obręb miasto Pleszew, działek nr 128, 121, 132 (ark. mapy 2) i działek nr 118/1, 118/2, 130, 104/4, 46, 89, 66, (ark. mapy 1), obręb Lenartowice.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2021 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023

Ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2021 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023

 

 

1.    Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zmianami).

2.    Nazwa i siedziba organizatora

Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Gminy Pleszew.

3.    Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Udzielenie zamówienia ? zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zmianami).

 

4.    Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy

Przewozy autobusowe osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Miasta i Gminy Pleszew.

5.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania ? 15.12.2022 r.

6.    Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych

Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy ? 01.01.2023 r.  Przewidywany okres obowiązywania umowy ? 12 miesięcy.

7.    Zmiana informacji

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

8.    Publikacja informacji

1)    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

2)    Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

3)    Strona internetowa www.pleszew.pl .

4)    Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. (62) 74-28-343.

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:651624-2021:TEXT:PL:HTML

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 30.12.2021r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.12.2021 o złożeniu zażalenia od postanowienia nr 101/2021 z dnia 17.12.2021r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działki  nr 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 17.12.2021r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.12.2021 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działki  nr 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2021 z dnia 16.12.2021

Obwieszczenie GP.6733.26.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.12.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 24/2021 (sprawa GP.6733.26.2021) z dnia 16.12.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz ze złączami kablowymi dla zasilania osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miejscowości Pleszew, w części ulicy gen. J. Hallera, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 1280/1, 1281/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 14.12.2021 r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.12.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działki  nr 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Oferta z dnia 06.12.2021 Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 06.12.2021 Klubu Sportowego Stal Pleszew "Halowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży promujący zdrowy styl życia"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 z zakresu ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.12.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 01.12.2021 r

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem zadaszenia boiska sportowego z zapleczem socjalnym i kotłownią, zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2021 z dnia 30.11.2021r.

Obwieszczenie GP.6733.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.11.2021r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie, na terenie działek o nr ewid.: 2633/4, 2632/7, 2633/3, 2631/12, 2631/7, 2629/4 - arkusz mapy: 41, 2588 - arkusz mapy: 38, część działki 2528/1 - arkusz mapy: 39, obręb miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6730.158.2021 z dnia 30.11.2021r.

Obwieszczenie GP.6730.158.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.11.2021r.  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 2531, 2593, 2605/4, arkusz mapy 38, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument - format  pdf

Oferta z dnia 30.11.2021r. Pleszewskiego Klubu "Amazonki"

Oferta z dnia 30.11.2021r. Pleszewskiego Klubu "Amazonki" - "Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi - spotkanie wigilijne". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.10.2021 r

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.10.2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2021 z dnia 18.11.2021r.

Obwieszczenie GP.6733.26.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.11.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz ze złączami kablowymi dla zasilania osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miejscowości Pleszew, w części ulicy gen. J. Hallera, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 1280/1, 1281/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Oferta z dnia 18.11.2021r. Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie

Oferta z dnia 18.11.2021r. Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie  - "Przygotowanie paczek gwiazdkowych dla osób z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.11.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.11.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.11.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 09.11.2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 753) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2021 r. po rozpatrzeniu odwołania od decyzji nr 21/2021 znak GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2021 r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linia zasilającą na terenie działki nr 35 m Dobra Nadzieja, na rzecz inwestora P4 sp. z o.o. została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-4213/294/21 o treści uchylić decyzję organu i instancji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym Kaliszu, ul.Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 05.11.2021r. Klubu Sportowego "Kosz Pleszew"

Oferta z dnia 05.11.2021r. Klubu Sportowego "Kosz Pleszew" - Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców rocznik 2007. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Aktualizacja Planu Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "HUBERTUS"

Aktualizacja Planu Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "HUBERTUS"

Oferta z dnia 28.10.2021 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa

Oferta z dnia 28.10.2021 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - "Promocja MiG Pleszew na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Uzupełniony plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 21 "DROP".

Uzupełniony plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 21 "DROP" - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.158.2021 z dnia 28.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 25.10.2021

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 10 "Zalesie" oraz Koło Łowieckie  "HUBERTUS" na sezon 2021/2022,

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.78.2021 z dnia 21.10.2021

Obwieszczenie  GP.6721.78.2021 z dnia 21.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2021 z dnia 19.10.2021

Obwieszczenie GP.6733.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.10.2021r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego między Plantami a ulicą Piaski, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 2384/1, 2373/1, 2374, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 15.10.2021 r.

Plan polowań zbiorowych kół łowieckich Koło Nr 6 "NEMROD" .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2021 z dnia 13.10.2021

Obwieszczenie GP.6733.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.10.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ulicy Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewid.: 2633/4, 2632/7, 2633/3, 2631/12, 2631/7, 2629/4, 2588, 2528/1, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 z dnia 11.10.2021 r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.10.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej s/ć dz 90/63 PE L=96/5mb w miejscowości Pleszew, w ulicy gen. J. Hallera, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 1276, 1274/1, 1275/4, 1275/6, 1275/8, 1280/1, 1281/1, 1284/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r.

Plan polowań zbiorowych kół łowieckich :

 • Koło Nr 23 "Darz Bór"
 • Koło Nr 21 "Drop",
 • Koło Nr 46 "HUBERTUS"

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.10.2021

Wyniki konsultacji projektów "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" oraz "Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.126.2021 z dnia 04.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 27.09.2021

Zawiadomienie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.09.2021 o wniesieniu odwołania od decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.59.2021 z dnia 27.09.2021

Obwieszczenie GP.6721.59.2021 z dnia 27.09.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek do uchwały: Pobierz dokument - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko : Pobierz dokument - format pdf

Link do spotkania -  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

 

Obwieszczenie GP.6730.165.2021 z dnia 24.09.2021

Obwieszczenie GP.6730.165.2021 z dnia 24.09.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 22.09.2021

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.09.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2021 z dnia 20.09.2021

Obwieszczenie GP.6733.19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.09.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej SN 15 kV, demontaż linii napowietrznej SN 15 kV, w rejonie ulicy św. Ducha w Jarocinie, na terenie działki nr 289/2, am.40, obręb Jarocin, gmina Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2021 z dnia 15.09.2021

Obwieszczenie GP.6733.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.09.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego między Plantami a ulicą Piaski, na terenie działek o nr ewid.: 2384/1, 2373/1, 2374, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienia GP.6733.20.2021 z dnia 07.09.2021

Zawiadomienie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.08.2021 zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku z dnia 28 czerwca 2021r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na terenie działki o nr eiwd.: 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.54.2021 z dnia 07.09.2021

Obwieszczenie GP.6721.54.2021 z dnia 07.09.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew- wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek do uchwały: Pobierz dokument - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek do prognozy: Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.126.2021 z dnia 03.09.2021

Obwieszczenie  GP.6730.126.2021 z dnia 03.09.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 30.08.2021r. Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 30.08.2021r. Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego - Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 30.08.2021r. Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 30.08.2021r. Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego - Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.165.2021 z dnia 27.08.2021

Obwieszczenie  GP.6730.165.2021 z dnia 27.08.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.08.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2021 w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.49.2021 z dnia 19.08.2021

Obwieszczenie GP.6721.49.2021 z dnia 19.08.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.171.2021.EJ z dnia 12.08.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.171.2021.EJ z dnia 12.08.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.1.28.2021 z dnia 10.08.2021

Obwieszczenie  GP.6730.1.28.2021 z dnia 10.08.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydaniu decyzji nr 182/2021 z dnia 10.08.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.10.2021 z dnia 06.08.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.08.2021 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf 

Oferta z dnia 03.08.2021 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 03.08.2021 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków  - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 18/2021 (sprawa GP.6733.15.2021) z dnia 27.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa obiektu liniowego podziemnego - sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 25/11, arkusz mapy: 1 oraz działki o nr ewid. 73, arkusz mapy: 3, obręb Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 17/2021 (sprawa GP.6733.14.2021) z dnia 27.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego na terenie działki nr: 262, arkusz mapy 1, obręb Ludwina, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 16/2021 (sprawa GP.6733.13.2021) z dnia 27.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego, na terenie działek nr: 22, 27 i 30/2, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2021 z dnia 30.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji nr 15/2021 (sprawa GP.6733.12.2021) z dnia 26.07.2021r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 o długości około 400,0 m, na terenie działek o nr ewid. 3008, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2978, 2979, arkusz mapy: 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 27.07.2021 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju

Oferta z dnia 27.07.2021 r., Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dot. oferty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.32.2021 z dnia 27.07.2021

Obwieszczenie  GP.6721.32.2021 z dnia 27.07.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.147.2021.JG z 23.07.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.147.2021.JG z 23.07.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 129/3 obręb Gizałki).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 z dnia 22.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.07.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działki  nr 35, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja uzupełniająca: Termin wnoszenia wniosków, dokumentów, zażaleń lub dowodów dotyczących powyższej sprawy upływa z dniem 12.08.2021 r.

Oferta z dnia 15.07.2021 Klubu Sportowego STAL Pleszew

Oferta z dnia 15.07.2021 Klubu Sportowego STAL Pleszew.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem
- "Programu współpracy Miasta i  Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2022"
-  "Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024"
     W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w/w programów.
Opinie oraz uwagi do projektów programów jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2022 r. w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.  na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew  ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały programu współpracy 2022- format pdf

Pobierz projekt uchwały wieloletniego programu współpracy 2022-2024 - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 z dnia 02.07.2021

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.07.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego, na terenie działek o nr eiwd. działek nr: 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799, arkusz mapy 32, nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1. 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 02.07.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że dnia 16 lipca 2021 roku o godzinie 17:00  w świetlicy w miejscowości Dobra Nadzieja odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze na sołtysa sołectwa Dobra Nadzieja.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.07.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.

W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Dlatego należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty.
W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.

Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób z którymi je zawieramy mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.

Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluję do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy.

 

Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

 

Pamiętajmy o odpowiedzialności za nasze dobro wspólne jakim jest środowisko - dzięki wspólnym działaniom organów ochrony środowiska oraz obywateli chronimy je i razem ograniczmy negatywne skutki działalności mafii śmieciowej.

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 28.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr eiwd.: 2180/6, arkusz mapy: 26, oraz części działki 1904/1, arkusz mapy 24, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 28.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - w ulicy Grzybowej w Zielonej Łące,  na terenie działki o nr eiwd.: 109, 74/19, 74/15, 74/22, arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2021 z dnia 22.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.18.2021 z dnia 22.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63" w miejscowości Kowalew, w ulicy Bolesława Chrobrego, na terenie działek nr 30, 31, 83/2, 83/3, 78/1, 79/5, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2021 z dnia 22.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.12.2021 z dnia 22.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63, l = ok. 400m" w miejscowości Pleszew, w rejonie ulicy 70 Pułku Piechoty, na terenie działek  nr 3008, 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2978, 2979, arkusz mapy 18, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.23.2021 z dnia 21.06.2021

Obwieszczenie  GP.6721.23.2021 z dnia 21.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały MPZP : Pobierz dokument - format pdf
Mapa : Pobierz dokument - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko : Pobierz dokument - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams - wtorek, 13 lipca 2021 13:30:00 - link do spotkania

Obwieszczenie GP.6721.25.2021 z dnia 21.06.2021

Obwieszczenie  GP.6721.25.2021 z dnia 21.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek Piekarzew : Pobierz dokument - format pdf
Rysunek Suchorzew : Pobierz dokument - format pdf
Prognoza - tekst : Pobierz dokument - format pdf
Prognoza - rysunek : Pobierz dokument - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams - poniedziałek, 19 lipca 2021 godz. 14:30 - link do spotkania

KOMUNIKAT NR 2 dotyczący zaopatrzenia w wodę z dnia 19 czerwca 2021 r. (godz. 18.00)

1. Poziom "rezerwy wody" na stacji wodociągowej w Pleszewie nadal jest niski, choć w porównaniu z dniem wczorajszym sytuacja się poprawiła (jest m.in. mniejsze zużycie wody). Ewentualne obniżenie ciśnienia w sieci będzie podyktowane wyłącznie zgromadzeniem odpowiedniej ilości wody w zbiornikach w nocy z 19 na 20 czerwca br. Takie działanie podjęte poprzedniej nocy przyniosło zamierzony efekt - ulice i miejscowości, które pozbawione były w ogóle wody otrzymały ją w dniu dzisiejszym. Nadal jednak w niektórych miejscowościach sytuacja jest trudna.

2. Sytuacja w Państwa miejscowościach oraz na osiedlach stale monitorowana jest za pośrednictwem radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, OSP - za co bardzo dziękujemy.

3. Podlewanie trawników, ogródków czy mycie samochodów nie jest już prośbą i zaleceniem, ale jest to formalne ograniczenie. W dniu dzisiejszym zostało wydane stosowne zarządzenie.

4. W poniedziałek (21.06.2021 r.) o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie Burmistrza z Radnymi Rady Miejskiej celem omówienia sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę. Transmisja on-line odbędzie się na profilu FB na profilu Miasta i Gminy Pleszew (Pleszew Miasto Otwarte).

 

 

             Grzegorz Knappe                                                                               Arkadiusz Ptak

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

           Komunalnego Sp z o.o.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja - organizacja spotkań profilaktycznych.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja - półkolonie letnie dla seniorów.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.06.2021 ZHP - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin

Oferta z dnia 17.06.2021 ZHP - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 14.06.2021 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Oferta z dnia 14.06.2021 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08.06.2021 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa.

Oferta z dnia 08.06.2021 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - Integracja europejska, rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich - wznowienie fizycznej współpracy po pandemii. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Oferta z dnia 10.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.06.2021 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny

Oferta z dnia 10.06.2021 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 07.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr eiwd.: 2639/4 i 2639/27, arkusz mapy: 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Oferta z dnia 01.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.06.2021 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 01.06.2021 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 31.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 31.05.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 Dz 125" w miejscowości Pleszew, w ulicy Kaliskiej, na terenie działek: nr 2180/6, arkusz mapy 26, nr 1904/1, arkusz mapy 24, nr 1903, arkusz mapy 25, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa obiektu liniowego podziemnego  - sieć gazowa średniego ciśnienia" w miejscowości Marszew, w rejonie ulicy Marszewskiej, na terenie działek  nr 73, arkusz mapy 3, 25/11, arkusz mapy 1, obręb Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "bbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego" w miejscowości Ludwina, na terenie działki  nr 262, arkusz mapy 1, obręb Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego" w miejscowości Janków, na terenie działek  nr 27, 22, 30/2, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63, na terenie działki o nr eiwd.: 30, 8 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305/3, 6/1, 104/4, arkusz mapy: 12, 24, 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzone roczne projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, zamiany na 2021 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2021 rok - format pdf

Komunikat Burmistrza z 24.05.2021

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.66.2021.KW z dnia 19.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.66.2021.KW z dnia 19.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.57.2021.MJ z dnia 18.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.57.2021.MJ z dnia 18.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 19.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN, na terenie działki nr: 23/28, 3008, 2978, 2980/10, arkusz mapy 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.18.2021 z dnia 18.05.2021

Obwieszczenie GP.6721.18.2021 z dnia 18.05.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Informacja PO.ZUZ.2.4210.143.2021.BK z dnia 13.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.143.2021.BK z dnia 13.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.12.2021 z dnia 14.05.2021

Obwieszczenie GP.6721.12.2021 z dnia 14.05.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.52.2021.MJ z dnia 10.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.52.2021.MJ z dnia 10.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 11.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji, na terenie działek o nr eiwd.: 384/18, 384/19, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 z dnia 21.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.04.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego" w miejscowości Pleszew, na terenie działek: nr 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799, arkusz mapy 32, nr 934, arkusz mapy 33, nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1. 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 21.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz zakresy prac remontowych dla:

1. Pleszew, ul. Krzyżowa 1 lokal nr 6 - format pdf

2. Kowalew, ul. Cegielniana 1 lokal nr 4 - format pdf

3. Bógwidze 16, lokal nr 1 - format pdf

4. Bógwidze 16, lokal nr 2 - format pdf

5. Bógwidze 16, lokal nr 3 - format pdf

6. Grodzisko 77, lokal nr 3 - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 15.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej średniego napięcia, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia, na terenie działek o numerach ewid.: 23/1 i 22/10, obręb Korzkwy, arkusz mapy 2, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 15.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Brzezie, na terenie działki o nr eiwd.: 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy: 3, obręb Brzezie, oraz działek o nr ewid.: 4, 5, arkusz mapy: 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 07.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 07.04.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, na terenie działek o nr eiwd. 61/1, 61/2, 61/3, arkusz mapy: 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument -  format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31.03.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31.03.2021 o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 31.03.2021

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 31.03.2021 r. o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 29.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 29.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:"budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=280mb" w miejscowości Zielona Łąka, w ulicy Grzybowej, na terenie działek  nr 109, 74/20, 74/19, 74/15, 74/22, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 29.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 29.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa L=110mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Bolesława Chrobrego, na terenie działek  nr 2639/4, 2639/27, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.6.2021 z dnia 23.03.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.03.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf 
Prognowa oddziaływania na środowisko - format pdf
Tekst Studium -zapis ujednolicony - format pdf
Załączniki graficznzne - mapy - format zip

Link do dyskusji publicznej ONLINE

Obwieszczenie GP.6730.194.2020 z dnia 22.03.2021

Obwieszczenie GP.6730.194.2020 z dnia 22.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 55/2021(sprawa nr GP.6730.194.2020) dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 790/16, arkusz mapy 20, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 10.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 10.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji" w Pleszewie przy ul. Poznańskiej, na terenie działek  nr 384/18, 384/19, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 10.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 10.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN" w miejscowości Pleszew, w ulicach 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań, na terenie działek  nr 2980/10, 2978, 3008, 23/28, arkusz mapy 18, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08.03.2021 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 08.03.2021 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków  - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 370 mb, na terenie działki o nr eiwd.: 2528/1 i 2486, arkusz mapy: 36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci energetycznej SN-15 kV, na terenie działki nr 23/6 oraz na części działek nr: 108, 91, 25, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63" w miejscowości Kowalew, w ulicach Mickiewicza, Kościelna, Kowalewiec, Cmentarna, na terenie działek  nr 30, 8, 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305, 6/1, 104/4, obręb Kowalew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.194.2020 z dnia 02.03.2021

Zawiadomienie GP.6730.194.2020 z dnia 02.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 790/16; arkusz mapy: 20; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.465m.2020.KW. z dnia 16.02.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.465m.2020.KW. z dnia 16.02.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 12.02.2021

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 12.02.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach" w miejscowości Lenartowice, na terenie działek nr 61/1, 61/2, 61/3, arkusz mapy 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.1.2021 z dnia 05.02.2021

Decyzja  Or. 526.2.2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Miejsko - Gminnemu  Szkolnemu  Związkowi  Sportowemu

Pobierz plik - format.pdf

Decyzja Or.526.2.2021 z dnia 05.02.2021

Decyzja  Or.526.2.2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowemu "Kosz Pleszew"

Pobierz plik - format.pdf

Protokół WR.042.01.2021 z dnia 08.02.2021

Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 • Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego,
 • Utworzenie 6 aplikacji ekologicznych dla 6 szkół,
 • Utworzenie 1 aplikacji dla 3 przeszkoli,
 • Utworzenie aplikacji dla mieszkańców.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 04.02.2021

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 04.02.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej średniego napięcia, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia" w miejscowości Korzkwy, na terenie działek nr 23/1, 22/10, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.1.64.5.2020 z dnia 04.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.02.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2021(znak sprawy: GP.6730.1.64.2021) w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 21/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. (znak sprawy: GP.6730.183.2019), dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13, 3023/11 oraz część działek o nr ewid.: 3023/12, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7, 3046/1, 3046/2, 3045/1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 26.01.2021

Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 26.01.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra Nadzieja na terenie działki nr 45/3, oraz części działek 108, 107/3, 75 arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Dyskusja odbędzie się 1 lutego 2021 o godz. 14:30 i będzie dostępna pod linkiem:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania poprzez w/w link prosimy skopiować i wkleić poniższy link do przeglądarki Edge lub Chrome

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDFiYzllODktNzQ0Yi00MjJjLWE1YmItMjQxNTM3YmE2Mjcw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223d55ef19-846f-4516-bf28-ce8d0d355265%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252227021c66-9dd3-4b4d-871f-97fe621dba4c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9c48fcf8-a056-40d8-b792-992049ef6414&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Obwieszczenie GP.6721.5.2021 z dnia 22.01.2021

Obwieszczenie GP.6721.5.2021 z dnia 22.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie

Pobierz plik - format pdf

Uchwała Miejscowego planu zagospodarowania - format pdf
Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania - format pdf
 
Prognoza odziaływania na środowisko- format pdf

Dyskusja odbędzie się 25 lutego 2021 o godz. 14:30 i będzie dostępna pod linkiem:


Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania poprzez w/w link prosimy skopiować i wkleić poniższy link do przeglądarki Edge lub Chrome

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmZkZmFlODYtYzgyMy00MWM4LWE4MDUtMTQ2MWE4NTRjMDA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223d55ef19-846f-4516-bf28-ce8d0d355265%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c0f0f77a-1049-44c9-9c5d-573d5b18b00b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=147d1e26-b15a-4a68-8ff6-853a776cb064&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 25.01.2021

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 25.01.2021 o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 • Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego,
 • Utworzenie 6 aplikacji ekologicznych dla 6 szkół,
 • Utworzenie 1 aplikacji dla 3 przeszkoli,
 • Utworzenie aplikacji dla mieszkańców.

Pobierz plik - format pdf

Protokół GK.7021.05.2021 z dnia 15.01.2021

Protokół z procedury udzielenia zamówienia dotyczy: pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "ROCZNIAK", Model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej sieci energetycznej SN-15kV" w miejscowości Chorzew, na terenie działek  nr 108, 91, 25, 23/6, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=370mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Aleje Mickiewicza, na terenie działek  nr 2528/1, 2486, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków" w miejscowości Brzezie, na terenie działek  nr 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy 3, obręb Brzezie oraz działek nr 4 i 5, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie IR-III.746.72.2020.12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kowalewie wraz z niezbędną infrastrukturą", przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 10/11, 10/14, 10/15 arkusz 23; obręb 0009, Kowalew; jedn. ewid. 302006_5, Pleszew - obszar wiejski; gmina Pleszew; powiat pleszewski, stanowiących tereny zamknięte na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że koordynatorem ds. szczepień na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest Pan Zbigniew Duszczak, Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie.

Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę skorzystania z transportu do punktu szczepień pod numerem telefonu 502 260 876.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolkiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2021 o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "Roczniak" model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf