Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej sieci energetycznej SN-15kV" w miejscowości Chorzew, na terenie działek  nr 108, 91, 25, 23/6, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=370mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Aleje Mickiewicza, na terenie działek  nr 2528/1, 2486, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków" w miejscowości Brzezie, na terenie działek  nr 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy 3, obręb Brzezie oraz działek nr 4 i 5, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie IR-III.746.72.2020.12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kowalewie wraz z niezbędną infrastrukturą", przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 10/11, 10/14, 10/15 arkusz 23; obręb 0009, Kowalew; jedn. ewid. 302006_5, Pleszew - obszar wiejski; gmina Pleszew; powiat pleszewski, stanowiących tereny zamknięte na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że koordynatorem ds. szczepień na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest Pan Zbigniew Duszczak, Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie.

Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę skorzystania z transportu do punktu szczepień pod numerem telefonu 502 260 876.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolkiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2021 o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "Roczniak" model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf