Ogłoszenia 2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 24.01.2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2022 o wydaniu decyzji nr 7/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej w miejscowości Rokutów, na terenie działki nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Pobierz mapę - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.01.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.01.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.01.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki  nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Pobierz dokument - format  pdf

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

PRZEDSIĘBIORCO,

BĘDĄCY KONTRAHENTEM MiG PLESZEW!

REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

            W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych i mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym "w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", prosimy o dokonywanie wpłat w szczególności za należności cywilno-prawne w taki sposób, aby świadczenie pieniężne było spełnione w przypadku faktycznego wpływu tych środków na konto wierzyciela.

           

Wpłaty należności w niepełnej kwocie bądź wpłaty po terminie płatności skutkować będą obciążeniem Państwa odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, które od 1 stycznia 2022 r. wynoszą 11,75 %, jak i obciążeniem rekompensatą  za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424) o treści:

 

"1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek [ustawowe w transakcjach handlowych] przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1)      40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2)      70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3)      100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 

1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

4. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte."

 

            Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. obligują także jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia zaostrzonej procedury windykacji należności,  a także egzekwowania należnej kwoty rekompensaty, jeżeli uznanie konta wierzyciela dokonane zostało po terminie płatności.

Celem uniknięcia dodatkowych obciążeń wynikających ze zmiany  w/w przepisów, aby uznanie konta Miasta i Gminy Pleszew odbywało się w terminie, wpłaty winny odbywać się nie później, niż w dniu terminu płatności.