Ogłoszenia 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: zabudowę odcinka rowu rurociągiem z rur PP o śr. 600 mm, na terenach oznaczonych w ewid. gruntów jako działka nr 48/1 i 48/3, obręb Suchorzew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2023 r. o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 2023 rok oraz statystyczną liczbę uczniów według SIO na 30 września 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z bezobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej w miejscowości Lenartowice na działce nr 133/1, obręb Lenartowice, powiat pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 10 stycznia 2023r.. znak PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci głębinowego ujęcia wód podziemnych, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód do celów nawadniania upraw oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnej w miejscowości Pardelak dz. nr 37, 40 obręb Pacanowice, w gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim,

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.1.3.2022 z dnia 17.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6721.1.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.01.2023 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 z dnia 16.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, zasieku do gromadzenia odpadów stałych" na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych i Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, w rejonie ulicy Poznańskiej w Pleszewie, na terenie działek nr 626/11, 626/14, 626/15, 623/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 10.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 10.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-I-OG.7430.60.2022 z dnia 30.12.2022

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-I-OG.7430.60.2022 z dnia 30.12.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. "Projekt robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz -Kalisz - Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 z dnia 02.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 o wydaniu decyzji nr 202/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf