Ogłoszenia 2024

Informacja P.RUZ.4210.92.2024.DM.3 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 12.06.2024 r.

Informacja P.RUZ.4210.92.2024.DM.3  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 12.06.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Zarządzenie Nr ZO.021.46.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pleszewie z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr ZO.021.46.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pleszewie z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu Ochrony i promocji zdrowia: Usługa wspomagająca zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych, na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz wzór oferty - format pdf

Pobierz wzór oferty - format docx

Obwieszczenie GP.6733.4.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.06.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.4.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.06.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na terenie części działek o numerze ewid.: 13/6, 13/11, 13/18, 13/19, 13/12, 13/13, arkusz mapy 23 oraz części działek o numerze ewid.: 47/1, 47/2, 37/9, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.06.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.06.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na terenie części działki o numerze ewid.: 166, arkusz mapy 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz wzór oferty - format docx

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 o nr FERS.01.09-IP.03-001/24

Pobierz dokument - format pdf  

Zawiadomienie GPG.6220.2.2024 Wójta Gminy Kotlin z dnia 04.06.2024 r.

Zawiadomienie GPG.6220.2.2024 Wójta Gminy Kotlin z dnia 04.076.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu powyżej 210 DJP na działkach r 99/2 obręb Orpiszewek, gmina Kotlin i 84/2 obręb Fabianów, gmina Dobrzyca".

Pobierz dokument - format pdf

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030

W dniu 06.06.2024 r. rozpoczyna się zbieranie uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030, który będzie trwać minimum 35 dni i zakończy się w dniu 12.07.2024 r. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324).

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych  
Załącznik nr 2: Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030 
Załącznik nr 3: Formularz uwag

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.06.2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.06.2024o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizację " Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039".

Dokumentacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039"  jest dostępna do wglądu w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 04 czerwca 2024 r. do dnia 25 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz projekt - format pdf

Oferta z dnia 29.05.2024 ZHP Chorągiew Wielkopolski Hufiec Jarocin

Oferta z dnia 29.05.2024 ZHP Chorągiew Wielkopolski Hufiec Jarocin - W LIPCU LIPCE. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.5 z dnia 29.05.2024 r.

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.5 z dnia 29.05.2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania ewentualnego postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 29 lipca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 27.05.2024 Fundacja Bread of Life

Oferta z dnia 27.05.2024 - Fundacja Bread of Life - Turnus Rehabilitacyjny podopiecznych fundacji Bread of Life.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykazy pomocy udzielonej w 2023 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. ? art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz wzór oferty - format docx

Informacja PK.ZUZ.4210.63.2024.JG z dnia 27 maja 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu

Informacja PK.ZUZ.4210.63.2024.JG z dnia 27 maja 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7440.9.2023 z dnia 21 maja 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7440.9.2023 z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-V.7440.9.2023 z dnia 8 maja 2024 r., dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań",

Pobierz dokument - format pdf

Informacja DWST-WSST.318.2858.2024.BK z dnia 20 maja 2024 r. Ministra Edukacji

Informacja DWST-WSST.318.2858.2024.BK z dnia 20 maja 2024 r. Ministra Edukacji

Oferta z dnia 17.05.2024 - Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów

Oferta z dnia 17.05.2024 - Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów - Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 13.05.2024 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 13.05.2024 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.05.2024 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT"

Oferta z dnia 10.05.2024 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT"-"Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7440.9.2023 z dnia 13 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-V.7440.9.2023 z dnia 8 maja 2024 r. dot. "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań"

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 30.04.2024 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 30.04.2024 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PK.ZUZ.4210.41.2024.MN z dnia 30 kwietnia 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu

Obwieszczenie PK.ZUZ.4210.41.2024.MN z dnia 30 kwietnia 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2023 z dnia 29.04.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.04.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie - Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (do Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie, na terenie części działek o numerach ewid.: 293/4, arkusz mapy 20; 432/3, arkusz mapy 12; 307, 364, 432/2 arkusz mapy 19, oraz działek o numerach ewid.: 372/1, 372/5, 372/6, 372/12, 372/13, 377/1, 377/2, 377/3, 382/1, 382/6, 382/7, 382/10, 382/13, 382/15, 382/16, 382/17, 383/33, 383/36, 383/37, 383/38, 383/39, 383/42, 383/43, 383/44, 383/45, 383/46, 383/47, 383/48, 384/1, 389, 376/2, 402, arkusz mapy 19, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2023 z dnia 29.04.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.18.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.04.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Szpitalnej, Prusa, Gałczyńskiego, Fredry, Tuwima, Żeromskiego, Konopnickiej, Asnyka, Bałtyckiej, Olsztyńskiej, Toruńskiej i Helskiej w Pleszewie, na terenie części działek o numerach ewid.: 432/1, arkusz mapy 14, 233/6, arkusz mapy 16, 223/15, 222/5, arkusz mapy 17, oraz działek o numerach ewid.: 224/2, 227/1, arkusz mapy 17, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie IR-III.7820.63.2024.PS Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie IR-III.7820.63.2024.PS Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Janków-Kuczków polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV" w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działek nr 75, 102, 101/3, am. 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.7.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV" w miejscowości Zielona Łąka, na terenie części działki nr 149/2, 271, 238/2, am. 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.6.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa  elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV" w miejscowości Grodzisko, na terenie działek nr 50, 52/1, 34, 52/2, am. 3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV- w miejscowości Grodzisko, na terenie części działek nr 185, 302, 304/1, am. 1, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym"

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram przeprowadzania wyborów na sołtysów i przewodniczących osiedli

Harmonogram przeprowadzania wyborów na sołtysów i członków rad sołeckich z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz harmonogram przeprowadzania wyborów na przewodniczących oraz członków zarządu osiedli z terenu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 19.04.2024 r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 19.04.2024 r. o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PK.ZUZ.4210.69.2024.MJ z dnia 11 kwietnia 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu

Informacja PK.ZUZ.4210.69.2024.MJ z dnia 11 kwietnia 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-IV.7222.27.2022 z dnia 10.04.2024 r.

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-IV.7222.27.2022 z dnia 10.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Delta Sp.j. Jankowski Pluciński Zawada, ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew, reprezentowanej przez pełnomocników -  Marka Benedykcińskiego i Aleksandrę Berg, o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji dla instalacji w gospodarce odpadami - strzępiarki złomu w ramach instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w obrębie działek o nr ewid. 2242/6 i 3698 w m. Pleszew - na podstawie art. 203 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.04.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.04.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Nowa Wieś", na terenie działek nr 136/1, 136/4, 224/1, 228/2, am. 1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2024 z dnia 10.04.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.04.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Borucin", na terenie części działek nr 79/1, 80/2, 153, am. 1, obręb Borucin, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas oznaczony - na 2024 rok.

Zatwierdzony roczny wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas oznaczony - na 2024 rok.

Zatwierdzony roczny wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - na 2024 rok.

Zatwierdzony roczny wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - na 2024 rok.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO - 4213/334-339/23 z dnia 03.04.2024r.

Obwieszczenie SKO - 4213/334-339/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 03.04.2024r. zawiadomienie o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3111A sieci Play wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną na terenie części działki nr 6, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz plik odpowiedzi  - format pdf

 

Informacja PK.ZUZ.4210.41.2024.MN z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Informacja PK.ZUZ.4210.41.2024.MN z dnia 3 kwietnia 2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.32.2023 z dnia 03.04.2024 r.

Obwieszczenie GP.6733.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozbudowa, przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewid.: 949, arkusz mapy 37, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 27.03.2024 Miejskiego Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 27.03.2024 Miejskiego Klubu Sportowego Stal Pleszew "Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 27.03.2024 Miejskiego Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 27.03.2024 Miejskiego Klubu Sportowego Stal Pleszew "Ogólnopolski turniej kręglarski - Turniej Miast". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2024 z dnia 21.03.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.4.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.03.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Cegielnianej i Fabrycznej, na terenie działek nr 13/6, 13/11, 13/12, 13/13, 13/18, 13/19, 37/9, 47/1, 47/2, am. 23, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2024 z dnia 21.03.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.03.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Lenartowice", na terenie części działki nr 166, am. 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.03.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.03.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Nowa Wieś", na terenie działek nr 136/1, 136/4, 224/1, 228/2, am. 1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.03.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.03.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Borucin", na terenie części działek nr 79/1, 80/2, 153, am. 1, obręb Borucin, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 21.03.2024 Stowarzyszenia "Zrozumieć i Pomóc"

Oferta z dnia 21.03.2024 Stowarzyszenia "Zrozumieć i Pomóc"- "UWAŻAJ TO MOŻESZ BYĆ TY". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Pleszewie, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni butli gazowych, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2105/5 oraz 2107/5 (obręb 0001 Miasto Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie),

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 marca 2024 r.

W dniu 20 marca br. od godz. 10:00 do 16:00 odbędzie się zgromadzenie - Ogólnopolski Protest Rolników. W tym dniu odbędzie się blokada ronda im. Stanisława Mikołajczyka, przejazd ciągników do ronda w miejscowości Gołuchów, a następnie w kierunku Bielaw, Ludwiny i powrót do Pleszewa na rondo im. Stanisława Mikołajczyka (wymieniona trasa będzie powtarzana). Celem zgromadzenia jest sprzeciw wobec wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej i krajowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PK.ZUZ.4210.12.2024.JG z dnia 1.03.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PK.ZUZ.4210.12.2024.JG z dnia 1.03.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.137.2023 z dnia 01.03.2024r.

Obwieszczenie GP.6730.137.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2024 r. o wydaniu decyzji nr 35/2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 46/9, arkusz mapy 3, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 22.02.2024 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 22.02.2024 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - "Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Terminy spotkań osiedlowych/sołeckich 2024

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle/Sołectwo

Miejsce

1

12 luty 2024

Poniedziałek

17:00

Baranówek

Sala w Baranówku

2

12 luty 2024

Poniedziałek

19.00

Korzkwy

Pomieszczenie przy placu zabaw

3

12 luty 2024

Poniedziałek

19:00

Rokutów

Sala wiejska

4

12 luty 2024

Poniedziałek

17.00

Zawidowice

Sala wiejska

5

13 luty 2024

Wtorek

17:00

Sowina

Wigwam

6

13 luty 2024

Wtorek

17.00

Lenartowice

Szkoła Podstawowa

7

13 luty 2024

Wtorek

19.00

Grodzisko

Sala wiejska

8

13 luty 2024

Wtorek

19.00

Bógwidze

Sala wiejska - blok

9

14 luty 2024

Środa

17:00

Prokopów

Sala wiejska

10

14 luty 2024

Środa

17.00

Piekarzew

Sala wiejska

11

14 luty 2024

Środa

19.00

Kowalew

Sala wiejska

12

14 luty 2024

Środa

19:00

Marszew

Sala wiejska

13

15 luty 2024

Czwartek

17:00

Zawady

Pomieszczenie wiejskie

14

15 luty 2024

Czwartek

17.00

Borucin

Sala wiejska

15

15 luty 2024

Czwartek

19:00

Pacanowice

Sala wiejska

16

15 luty 2024

Czwartek

19.00

Sowina Błotna

Sala wiejska

17

19 luty 2024

Poniedziałek

17:00

Janków

Szkoła Podstawowa

18

19 luty 2024

Poniedziałek

17.00

Dobra Nadzieja

Przedszkole

19

19 luty 2024

Poniedziałek

19:00

Kuczków

Szkoła Podstawowa

20

19 luty 2024

Poniedziałek

19.00

Zielona Łąka

Wigwam

21

20 luty 2024

Wtorek

17:00

Ludwina

Sala wiejska

22

20 luty 2024

Wtorek

19.00

Śródmieście, Jordanowskie

Ratusz

23

20 luty 2024

Wtorek

19.00

Brzezie

Sala wiejska

24

20 luty 2024

Wtorek

17.00

Królewskie, Piastowskie

ZSP nr 3

25

21 luty 2024

Środa

17:00

Osiedle Nr 2 Wojska Polskiego

OHP

26

21 luty 2024

Środa

17:00

Taczanów Pierwszy,
Taczanów Drugi,Lubomierz

Szkoła Podstawowa

27

21 luty 2024

Środa

19.00

Nowa Wieś

Sala wiejska

28

22 luty 2024

Czwartek

17:00

Zachodnie, Wokół Wieży

Kino

29

22 luty 2024

Czwartek

17:00

Bronów

Sala wiejska

30

22 luty 2024

Czwartek

19.00

Suchorzew

Sala wiejska

31

28 luty 2024

Środa

17:00

Osiedle Nr 4 Rodzinne

Wigwam

32

28 luty 2024

Środa

19.00

Zielone, Reja

Technikum ul Zielona

 

Zmiana terminu zebrań: Osiedle Nr 4 Rodzinne z 21 lutego przeniesione na dzień 28 luty (środa, godz. 17:00), Osiedle Zielone i Reja z 22 lutego przeniesione na dzień 28 luty (środa, godz. 19:00).

Informacja PO.ZUZ.2.4210.498.2023.MŻ z dnia 15.02.2024 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.433.2023.SR z dnia 30.01.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 lutego 2024 r.

W dniu 20 lutego br. od godz. 10:00 do 16:00 odbędzie się zgromadzenie - Ogólnopolski Protest Rolników. W tym dniu odbędzie się blokada ronda im. Stanisława Mikołajczyka, przejazd ciągników do Bielaw, następnie do Ludwiny i powrót do Pleszewa na rondo im. Stanisława Mikołajczyka (wymieniona trasa będzie powtarzana). Istnieje również możliwość przejazdu do Kuchar, Krzywosądowa oraz powrót do Pleszewa. Celem zgromadzenia jest sprzeciw wobec wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej i krajowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lutego 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO - 4213/333-339/23 z dnia 07.02.2024 r.

Obwieszczenie SKO - 4213/333-339/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 07.02.2024r. zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3111A sieci Play wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną na terenie części działki nr 6, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz dokument decyzji - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.32.2023 z dnia 07.02.2024

Obwieszczenie GP.6733.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.02.2024r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną" w miejscowości Pleszew, przy ul. Podgórnej, na terenie działki nr 949, am. 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.30.2023 z dnia 07.02.2024

Obwieszczenie GP.6733.30.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.02.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice", na terenie części działek nr 147/3, 149, 151/4, 151/3, am. 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.29.2023 z dnia 07.02.2024

Obwieszczenie GP.6733.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.02.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z szafką pomiarową nn-0,4kV w miejscowości Dobra Nadzieja", na terenie części działek nr 76/7, 76/13, 76/16, 76/20, am. 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 05.02.2024 Pleszewskiego Klubu Karate

Oferta z dnia 05.02.2024 Pleszewskiego Klubu Karate "Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.433.2023.SR z dnia 30.01.2024 r.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.433.2023.SR z dnia 30.01.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.RUZ.4210.213.2023.PK.10 z dnia 29.01.2024 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PO.RUZ.4210.213.2023.PK.10  z dnia 29.01.2024 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Pobierz dokument - format pdf

Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że w dniu 17.01.2024 r. Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę nr LXXIX/689/2024 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030. Tym samym uruchomiono prace związane ze sporządzeniem tego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030 można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju i Analiz (pok. 110) w godzinach pracy urzędu, drogą mailową: rg@pleszew.pl lub telefonicznie: (062) 7428-341 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2024 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2024 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2023 z dnia 24.01.2024

Obwieszczenie GP.6733.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.12.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 22/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN, na terenie części działek o numerach ewid.: 3020/17, 3605/9, 3019/7, 3019/23, 3019/22, 3607/1, 3022/1, 3042/1, 3607/2, 958/7, 958/8, 958/9, 3607/3, 3607/4, 3608/1, arkusz mapy: 36, obręb Miasto Pleszew, na działkach o numerach ewid. 3019/18, 3020/11, 3017/122, 3020/12, 3605/10, 3605/11, 3022/2, 3042/2, 3016/6, 3041/1, 3040/21, 3045/1, 3041/2, 960/46, 3608/2, 960/59, 960/44, arkusz mapy 36, obręb Miasto Pleszew, na części działek o numerach ewid.: 3044/1, 3044/2, 957/12, arkusz mapy 37, obręb Miasto Pleszew, na działkach o numerach ewid.: 3040/23, 3043, 960/47, arkusz mapy 37, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 22.01.2024 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 22.01.2024 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Kompaktowe ferie - zajęcia dla dzieci zagrożonych uzależnieniami". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/67/23 z dnia 18.01.2024r.

Obwieszczenie SKO - 4213/67/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 18.01.2024r. zawiadomienie o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 35 Dobra Nadzieja"  na rzecz inwestora P4 sp. z o.o..

Pobierz dokument - format pdf

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W PROCESIE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PLESZEW NA LATA 2024-2030

Szanowni Państwo,

Podjęcie uchwały nr LXXIX/689/2024 z dnia 17.01.2024 r. przez Radę Miejską w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030 oznacza uruchomienie prac związanych ze sporządzeniem tego programu.

Opracowanie dokumentu GPR realizowane jest we współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji , oznaczającą możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym Uchwałą Nr LXXV/640/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew.

Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji polega w szczególności na możliwości zgłaszania koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do objęcia zapisami GPR.

Zapraszamy do udziału w naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zasady naboru przedsięwizięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania gminnego programu rewitalizacji Miasta i GMiny Pleszew na lata 2024-2030 - format pdf

Załącznik do zasad naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania gminnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030 - format docx


AKTUALIZACJA 09.02.2024 : NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W PROCESIE OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PLESZEW NA LATA 2024-2030 zostaje wydłużony do dnia 29.02.2024r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 12.01.2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2023 z dnia 16.01.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.01.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z szafką pomiarową nn-0,4kV w miejscowości Brzezie", na terenie części działek nr 40/2, 40/7, am. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2023 z dnia 16.01.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.27.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.01.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zawidowice", na terenie części działek nr 13/1, 43, 8/2, am. 56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2023 z dnia 15.01.2024r.

Obwieszczenie GP.6733.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.01.2024r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dobra Nadzieja", na terenie części działek nr 34/1, 34/2, 75, 122/1, am. 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf