Sesje VI Kadencji

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 listopada 2014 r.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 listopada 2014 r.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XXXVII/2014 z dnia 25 września 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Aktywność Miasta i Gminy Pleszew w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w świetle perspektywy finansowej UE 2007 – 2013.

6. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z realizacji planów pracy.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 2 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

b. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,     

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

e. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Rokutowie mienia komunalnego,

f. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego,

g. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew gmina Pleszew,

h. przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania dotyczącego utrzymania chodników położonych przy drogach krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,

j. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 666/2, 682, 683, 678/1 położonych w Pleszewie.


8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Podsumowanie działalności samorządu Miasta i Gminy Pleszew VI kadencji.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 września 2014 r.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 września 2014 r.

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr XXXVI/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w i półroczu 2014 r.

6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Regulaminu targowiska miejskiego,

b. zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",

c. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

d. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

e. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

f. przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków finansowych w formie dopłaty,

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032,

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew,

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

k. trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew,

l. skargi Pana Edwina Andrzejczaka,

m. zmiany uchwały nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie,

n. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

o. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

p. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

q. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew,

r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

s. nadania nazwy ulicy w Marszewie, t. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice),

u. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wrzosowa – Pacanowice),

v. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia,

w. zmiany uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

x. realizacji projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”,

y. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku.

 

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013),

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,

d. przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych następców prawnych,

e. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 czerwca 2014 r.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 26 czerwca 2014 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu  Nr XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2014 r. 

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

6.    Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:    

a.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

b.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

c.    zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,     

d.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2013 r.,

e.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2013 r.,

f.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r.,

g.    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

h.    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

i.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego,

j.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego,

k.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego,

l.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego,

m.    przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego,

n.    nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

o.    przekazania nieruchomości na wyposażenie Muzeum Regionalnemu w Pleszewie,

p.    zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa,

q.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

r.    zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.


8.    Rozpatrzenie skargi Pana Edwina Andrzejczaka.

9.    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat za parkowanie w strefie.

10.    Interpelacje radnych.

11.    Odpowiedzi na interpelacje.

12.    Sprawy różne.

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 15 maja 2014 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXII/2014 z dnia 27 marca 2014 r. i  Nr XXXIII/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarz Komunalny do granicy miasta Pleszewa tj. do rzeki Ner”,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,

d. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020, pobierz załącznik

e. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,

f. nadania nazwy ulicy w Pleszewie (ul. Samulskiego),

g. zmiany uchwały nr XLII/304/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Fabrycznej w Pleszewie,

h. nadania nazwy ulicy w Pleszewie (ul. Famotu),

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

j. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

k. ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie,

l. przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

m. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,

n. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy gmina Pleszew,

o. upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla  Aglomeracji Pleszew”,

p. wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”  na okres programowania 2014-2020.


6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Sprawy różne.
 

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie
w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,
b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014,
c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku,
d. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
e. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
f. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
g. zmiany uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
h. zmiany uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
i. przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie mienia komunalnego,
k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego,
l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego,
m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego,
n. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
o. zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
p. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie,
q. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej,
r. zmiany uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,
s. nadania nazwy ulicy w Pleszewie,
t. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
u. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
v. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
w. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,
x. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
y. skargi Pani Zofii Kaczor.

6) Interpelacje radnych.
7) Odpowiedzi na interpelacje.
8) Sprawy różne.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lutego 2014 r.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lutego 2014 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXX/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2013 r.

6. Działalność instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew,

b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,

c. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa,

d. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2017”, pobierz załącznik

e. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 3034/19, 48/5, 3674),

f. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 2446, 2447, 2492/6),

g. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,

h. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego,

i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego,

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego,

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego,

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego,

m. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

n. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

8. Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Kaczor.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2013 r.

 

I. Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIX/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Informacja o stanie prac nad strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032,

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013,

d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,

g. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032,

h. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r.,

i. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018,

j. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

k. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

l. zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

m. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

n. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 r.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II. Spotkanie świąteczno-noworoczne

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 listopada 2013 r.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 listopada 2013 r.:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
 
3. Przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2013 z dnia 18 września 2013 r.
 
 
 
6. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Pleszew.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 września 2013 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie, która odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI/2013 i z XXVII/2013 sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2013 r.
 6. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2013 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem”,
 2. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,
 3. zmiany uchwały Nr XXI/260/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 r. Powiatowi Pleszewskiemu,
 4. zmiany uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,
 5. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia zawartej w dniu 20 maja 2011r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Sport Pleszew sp. z o.o. oraz Miastem i Gminą Pleszew,
 6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2492/6 położonej w Pleszewie,
 7. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
 8. Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,
 9. zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,
 11. zmiany uchwały Nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
 13. zmiana budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok,
 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie,
 15. zmiany statutu Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,
 16. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
 17. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,
 18. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,
 19. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
 20. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny,
 21. zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
 22. zmiany uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2015.
 1. Informacje komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2013 r.
 2. Informacja w sprawie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2013 r.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 czerwca 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,

c. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

d. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/203/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

e. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2012 r.

g. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,

h. przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

i. realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pleszew”,

j. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewa do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

k. zmiany  uchwały Nr VI/34/99  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 maja 2013 r.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 maja 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XXV/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowina,

b. przyjęcia i realizacji programu „Rodzina PPL 3 +”,

c. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

d. powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,

e. zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,


f. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr XXII/266/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g. zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 4 kwietnia 2013 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIV z dnia 7 marca 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2013 r.

6. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

d. zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

e. zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 

f. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,

h. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

i. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

j. zmiany uchwały nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółka z o.o.  w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,

k. zmiany uchwały Nr XXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

l. zmiany uchwały nr XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Informacja w sprawie Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego.

9. Informacja o budowie kompleksu sportowego w Pleszewie.

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 marca 2013 r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 marca 2013 r. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXIII z dnia 20 grudnia 2012 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2012 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,

b. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1288/14 położonej w Pleszewie pod drogę gminną,

c. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

d. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

e. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za iszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f. zmiany uchwały nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

g. wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,


h. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku,

j. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,

k. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

7. Informacja o kompleksie Park Wodny „Planty”.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2012 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2012 r.

I.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2012 z dnia 31.10.2012 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. MGOPS – Pomoc społeczna na terenie MiG Pleszew

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2012,

c. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

d. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2023,

e. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 r.,

f. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

g. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

h. opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest  Miasto i Gmina Pleszew,

i. statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

j. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

k. ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

m. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

n. przejęcia działki nr 165/8 położonej w Taczanowie Drugim od Agencji Nieruchomości Rolnej,

o. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

p. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

q. zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,

r. zmiany uchwały nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na 2013 r.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II.
Spotkanie świąteczno-noworoczne

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XXI/2012 z dnia 27 września 2012 r. 
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. a. podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  b. zmiany uchwały Nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa, 

  - załącznik nr 1

  - załącznik nr 2

  c. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

  d. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  e. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  f. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  g. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  h. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,


  i. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  j. wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

  k. zmiany uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje. 
 8. Sprawy różne.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2012 r.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 września 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu Nr XX/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
 4. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2012 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a. zmiany nazwy Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie i  nadania statutu,

  b. statutu Domu Kultury w Pleszewie,

  c. likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,

  d. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

  e. wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,

  f. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2014, 

  g. zmiany uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

  h. zmiany uchwały Nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

  i. zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe,

  j. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych  prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

  k. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

  l. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,

  m. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

  n. przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie”,

  o. udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu,

  p. udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu,

  q. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

  r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Zielonej Łące.

 6. Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami. 
 7. Interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Sprawy różne.

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 czerwca 2012 r.

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 21 czerwca 2012 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  Nr XVI/2012, Nr XVII/2012, Nr XVIII/2012 i XIX/2012.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:       
   
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,
  2. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto i Gmina Pleszew,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
  4. zmiany uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
  5. uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś,
  6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  7. uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2011 r.
  9. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnegow Pleszewie za 2011 r.,
  10. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2011 r.,
  11. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej,
  12. uregulowania stanów prawnych nieruchomości gminnych,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew,
  14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
  15. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,
  16. zmiany uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
  17. skargi na uchwałę  Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego,
  18. skargi na uchwałę  Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chocz z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chocz z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu  realizacji zadania własnego Gminy Chocz w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego,
  19. zmiany uchwały nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
  20. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami w celu realizacji projektu pn.: „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”.
 1. Postanowienia w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy  Pleszew”.
 2. Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
 3. Interpelacje radnych.
 4. 11)    Odpowiedzi na interpelacje.
 5. 12)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 maja 2012 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 16 maja 2012 r.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) wezwania Gminy Gizałki do usunięcia naruszenia prawa,
    b) wezwania Gminy Chocz do usunięcia naruszenia prawa.

4)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 maja 2012 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 7 maja 2012 r.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z dnia 29.03.2012 r.
4)    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2012 r.
5)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6)    Problem narkotyków i uzależnień wśród młodzieży.
7)    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2020.
8)    Podjęcie uchwał w sprawie:    

a.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
pobierz (pdf)
b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023, pobierz (pdf)
c.    zmiany uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
pobierz (pdf)
d.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borucin,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załacznik (pdf)
e.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janków,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
f.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanowice,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
g.    zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
h.    zmiany uchwały Nr XXVI/219/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
i.    zmiany uchwały Nr XXXI/272/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
j.    zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marszew,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
k.    zmiany uchwały Nr XXVI/220/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowiny Błotnej,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
l.    zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew,
pobierz (pdf)
pobierz załącznik (pdf)
m.    zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi,
pobierz uchwałę
pobierz załącznik (pdf)
n.    uchwalenia statutu Osiedla nr  2 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
o.    uchwalenia statutu Osiedla nr  3 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
p.    uchwalenia statutu Osiedla nr  4 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
q.    uchwalenia statutu Osiedla nr  5 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
r.    uchwalenia statutu Osiedla nr  8 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
s.    uchwalenia statutu Osiedla nr  9 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
t.    uchwalenia statutu sołectwa Borucin,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
u.    uchwalenia statutu sołectwa Bronów,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
v.    uchwalenia statutu sołectwa Bógwidze,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
w.    uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
x.    uchwalenia statutu sołectwa Janków,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
y.    uchwalenia statutu sołectwa Korzkwy,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)

z.    uchwalenia statutu sołectwa Pacanowice,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
aa.    uchwalenia statutu sołectwa Piekarzew,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
bb.    uchwalenia statutu sołectwa Prokopów,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
cc.    uchwalenia statutu sołectwa Suchorzew,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
dd.    uchwalenia statutu sołectwa Zawidowice,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapke(pdf)

9)    Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
10)    Interpelacje radnych.
11)    Odpowiedzi na interpelacje.
12)    Sprawy różne.
13)    Informacja w sprawie biogazowi w miejscowości Zielona Łąka.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 marca 2012 r.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu Nr XV/2011 z dnia 02.02.2012 r.
4)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5)    Fundusz poręczeń kredytowych jako forma wspierania przedsiębiorczości.
6)    Podjęcie uchwał w sprawie:        

a)    przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
c)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
e)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012,
f)    przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,
g)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,
h)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
i)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
j)    uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie,
k)    uchwalenia statutu Osiedla nr 1 w Pleszewie,
l)    uchwalenia statutu sołectwa Baranówek,
m)    uchwalenia statutu sołectwa Zawady,
n)    uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy,
o)    uchwalenia statutu sołectwa Rokutów,
p)    uchwalenia statutu sołectwa Sowina,
q)    uchwalenia statutu sołectwa Brzezie,
r)    uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja,
s)    uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna,
t)    uchwalenia statutu sołectwa Kowalew,
u)    uchwalenia statutu sołectwa Kuczków,
v)    uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice,
w)    uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz,
x)    uchwalenia statutu sołectwa Ludwina,
y)    uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi,
z)    taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7)    Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
8)    Informacja Zespołu Interwencyjnego ds. zachowania Sądu Rejonowego w Pleszewie.
9)    Interpelacje radnych.
10)    Odpowiedzi na interpelacje.
11)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2011 r.

I Porzadkek Obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2011 z dnia 29.11.2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o decyzji środowiskowej dotyczącej biogazowi w miejscowości Zielona Łąka.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021,
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011,
 3. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok ,
 5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
 6. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,
 7. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2012r.,
 8. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 9. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
 10. zmiany uchwały Nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  4 listopada 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
 11. zmiany uchwały Nr XIII/139/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych ,
 12. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie,
 13. zmiany uchwały Nr XXXIX/254/2009 z dnia 27 października 2005 r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Sprawy różne.

II.  Spotkanie świąteczno-noworoczne

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 listopada 2011 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie, która  odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 12 00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad .
3)    Przyjęcie protokołu Nr XII/2011 z dnia 19.10. 2011 r.
4)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji .
5)    Informacja komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2011 r.
6)    Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pleszewie.
7)    Podjęcie uchwał w sprawie:        

 1. zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 2. zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 3. nabycia nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego do gminnego zasobu nieruchomości ,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021

  - pobierz tekst projektu uchwały oraz uzasadnienie
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2

 5. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 r. ,
 6. zmiany uchwały Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ,
 7. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie w rejonie ulicy Prokopowskiej ,
 8. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew ,
 9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ,  
 10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ,
 11. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2,

 12. zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych ,
 13. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ,
 14. nadania nazwy ronda w Pleszewie ,
 15. ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew ,
 16. kodeksu etyki radnego Rady Miejskiej .

8)    Interpelacje radnych.
9)    Odpowiedzi na interpelacje.
10)    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej przed XIII sesją w dniu 29 listopada 2011r.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2011 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr X/2011 z dnia 14. 9. 2011 r. i  Nr XI/2011 z dnia 21. 9. 2011 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2011 r.
 6. Informacja o stanie oświaty.
 7. Wspieranie przedsiębiorczości i polityka proinwestycyjna Miasta i Gminy Pleszew.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenie statutu sołectwa Zielona Łąka,
 2. uchwalenie statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie,
 3. wyboru ławników do sądów powszechnych,
 4. zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych,
 5. „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
 6. udzielenia   bonifikaty   od   ceny   sprzedaży   nieruchomości  przyległej  na   cele mieszkaniowe
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy różne.
Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 czerwca 2011 r.

 

W porządku obrad przewiduję:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2011 z dnia 19 maja 2011 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew

b) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

- załącznik Nr 6

- uzasadnienie

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew

- załącznik Nr 1

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021

- załącznik Nr 1

- załącznik Nr 2

- uzasadnienie

e) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 r. (+ zał. Nr 1)

- załącznik Nr 2

- załącznik Nr 3

- załącznik Nr 4

- załącznik Nr 5

- załącznik Nr 6

- załącznik Nr 7

- załącznik Nr 8

- załącznik Nr 9

- uzasadnienie 

f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

h) zmiany uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

i) zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie i sposobu ich pobierania

j) zmiany uchwały nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

k) powołania Komisji Etyki Rady Miejskiej w Pleszewie

l) zmiany uchwały Nr III/25/2010  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

m) zmiany „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

n) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „JUNIOR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

o) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury
w Pleszewie za 2010 r.

p) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego
w Pleszewie za 2010 r.

q) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2010 r.

r) zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej  
w Pleszewie.


8. Informacja w sprawie targowiska.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.


Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 maja 2010r.

W porządku obrad przewiduję:

1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr VI/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.

4.

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.

Informacja o zebraniach wiejskich oraz osiedlowych.

6.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a.

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

 

b.

dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 ust. 2a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty,

 

c.

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

 

d.

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele p.w. Św.Floriana w Pleszewie,

 

e.

ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,

 

f.

nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,

 

g.

nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie,

 

h.

nadania nazwy ulicy w Pleszewie,

 

i.

zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresiewykonania„ Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)" wyraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

 

j.

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Lubomierzu,

 

k.

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie przy ul. Poznańskiej,

 

1.

zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego przygotowania „Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU)" wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,

 

m.

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

 

 

n.

zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,

 

o.

regulaminu utrzymania porządku i czystości.

7.

Interpelacje radnych.

8.

Odpowiedzi na interpelacje.

9.

Sprawy różne.

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27-01-2011r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2010 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011,
  2. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2021,
  3. zmiany „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
  5. wyrażenia opinii o zmianie granic miasta Pleszewa polegającej na włączeniu do miasta Pleszewa części obrębu Nowa Wieś,
  6. podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew,
  7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 – 2015,
  8. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  9. zasad korzystania z gablot reklamowych wiat autobusowych,
  10. uchylenia uchwały Nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 2646 położnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
  11. zmiany Uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 7. Rozpatrzenie skargi Pana Macieja Hajdasza.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Sprawy różne.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2010r.

I. Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 29 grudnia 2010r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. II. Spotkanie świąteczno – noworoczne