Sesje VIII Kadencji

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019, sprawozdanie
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok, opinia
d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok,
e) dyskusja,
f)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.
8. Zaopatrzenie w wodę gminy Pleszew.
9. Informacja o gospodarce odpadami.
10. Informacja o postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w miejscowości Baranówek".
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27 września 2018 r. w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
c) zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 ? 2032,
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
f) ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew,
g) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., załącznik
h) przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+",
i) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021.
12.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19,

b)    odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19,

c)    ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d)    przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+",

e)    zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

f)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,

g)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

h)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości Taczanów Drugi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

i)    wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

j)    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku,

k)    udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów,

l)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

6.    Sprawy różne.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 luty 2020 r.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 lutego 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020 z 20 stycznia 2020 r.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2019 r.
5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6.    Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Miasta i Gminy Pleszew.
7.    Podsumowanie działań ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
8.    Informacja na temat planów Rządu RP dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9.    Regionalne Centrum Seniora.
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2023",
b) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
c) zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020,
d) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie,
f) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023,
g) dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
i) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
11.    Sprawy różne.

Terminarz komisji

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290, 2291/2 położonych w Pleszewie,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

4. Zakończenie obrad.

Terminarz komisji

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 grudnia 2019 r.

CZ I.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032, załącznik,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
g) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Sprawy różne
7. Zakończenie obrad.

CZ II.

Spotkanie świąteczno - noworoczne.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 grudnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020, załącznik
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032, załącznik
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
g) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
h) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
i) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
k) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
l) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,
m) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020,
n) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na rok 2020.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
8. Sprawy różne.


Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 listopada 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032  zał1 , zał.2  objasnienie
  b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 października 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Finanse gmin w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych i perspektyw makroekonomicznych Polski.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
  c) programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  d) zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie,
  f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie,
  g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie,
  i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim,
  j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  l) zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie,  zał 1
  n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  o) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew,
  p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  r) zmiany uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032;
  s) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 6. Sprawy różne

Terminarz komisji

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września 2019 r.

Porządek obrad XIi sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 września  2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi.
 7. Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.
 8. Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 9. Informacja o oświacie.
 10. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew
  c)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,
  d)  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  e)  zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty
  f)  nadania nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie,
  g) nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące,
  h) zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
  i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,
  j) regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  k) ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie,
  l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020,
  m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXX/344/2018)
  n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXVIII/228/2009)
  o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018)
  p) wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  r) powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów
  s) utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  t) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2035",
  u) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
  w) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,
  y) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
 12. Sprawy różne

Terminarz komisji

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach,
  b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja źródeł światła wewnątrz budynków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie",
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,  zalącznik 1, załącznik 2
  d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
  e) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
  f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 3 lipca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej
  b)  w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej.
 4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 czerwca 2019 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)       powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,
  b)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy  jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c)       określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  d)      określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  e)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,     zal1.
  f)       wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  g)      zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  h)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa,
  i)        zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie,
  j)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,      zal1
  k)      zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

 7. Sprawy różne.

Terminarz komisji

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 maja 2019 r.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30 marca 2019

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr VII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Centrum Usług Wspólnych - koncepcja funkcjonowania.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

c) zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Rodzina PPL 3+",

d) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e) emiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

f) przejęcia działki nr 18/55 położonej w Bronowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

g) zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie,

h) zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,

j) przeprowadzenia konsultacji społecznych,

k) zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów,

l) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie,

m) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

n) zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032,     zał1,    zał.2

p) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018:
a) procedura rozpatrzenia sprawozdania,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.
10. Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 kwietnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej,

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

 

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2019 r.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 27 marca 2019 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 28 luty 2019 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r.,
d) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024,
e)  zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
f)  zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021,
g) zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
h) wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,
i) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032,
j) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

6.    Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 luty 2019

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 luty 2019

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z dnia 31 stycznia 2019 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Przebudowa ulicy Bogusza", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie",

b) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie",

c) zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew,

d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

6.    Sprawy różne.

Terminarz Komisji Rady

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31 stycznia 2019

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2018 r.

5.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

6.    Funkcjonowanie Straży Miejskiej w kontekście przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew (prezentacja).

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności",

b)    zmiany uchwały Nr  XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej,

c)    zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,

d)    przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w Pleszewie",

e)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa,

f)    dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie,

g)    zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

h)  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

i)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kowalewie.


8.    Wybory do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Pleszew.

9.    Sprawy różne.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 grudnia 2018 r

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 grudnia 2018 r

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

b) zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018,

c) ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023",

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

f) zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych,

g) zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,

h) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

i) ustalenie przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

j) zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

k) zmiany Uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

l) uchylenia uchwały nr XXXVI/418/2018 Radny Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie,    Załącznik

m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032,

o) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

p) budżetu na rok 2019,

q) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

8. Sprawy różne.

 

 

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 grudnia 2018 r

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 6 grudnia 2018 r

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. oraz protokołu Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,

b) upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej,

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew,

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I,

e) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1316/1 położonej w Pleszewie.  Mapka - format pdf

6. Informacja na temat gospodarki odpadami Miasta i Gminy Pleszew.

7. Sprawy różne.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

 1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej  Pleszewie.