V Kadencja (2006-2008)

Uchwała Nr XXIV/204/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/204/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Piekarzenie

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/203/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/203/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul.Ogrodowej.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/201/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/201/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MiIejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy mtaerialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/198/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/198/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/196/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/195/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/195/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/194/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/194/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatweirdzenia "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2009"

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoamani na rok 2009"

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki Antylkoholowej na rok 2009"

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: realizacji inwestycji pn. Budowa boiska sportowego w miejscowośći Kuczków gm. Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu MIasta i Gminy Pleszew za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizoawanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalen Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r

Uchwała Nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej częsci miasta Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/184/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r

Uchwała Nr XXIII/184/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Nowa Wieś" dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/181/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/181/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/180/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/180/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/179/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/179/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi diałalność pożytku publicznego na rok 2009.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/178/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/178/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/177/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/177/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifiakty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/176/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXIII/176/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: realizacji w 2009 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska - Piaski w Pleszewie.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie ustalania skałdów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r

Uchwała Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew .

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/172/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/172/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Grodzisku.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Pleszewie imienia 70 Pułku Piechoty.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: nadania Publicznej Szkole Podsatwowej Nr 1 w Pleeszewie im. 70 Pułku Piechoty.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/168/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/168/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian zmian w skąłdzie osobowym Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie diet Radnych Rady Miejskiej oraz spsosobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifiakty od sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż3 lata .

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008.

 

Pobierz teskst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r.

Uchwała Nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r

Uchwała Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie  przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Lokalnej Grupy Działania "Wspólnie dla Przyszłości" z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/159/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/159/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008. - format pdf

Uchwała Nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.  w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za rok 2007.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  zatweirdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za rok 2007.

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/155/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/155/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew położonej w Sowinie Błotnej

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r

Uchwała Nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie  wyrażenie  zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie akceptacji porozumienia zawartego dnia 13 maja 2008r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a gminami Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwziecia pn. "Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podnieniesie standardu obsługi.

 

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa - format pdf

Uchwała Nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

Pobierz tekt uchwałay - format pdf

Uchwała Nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu – wydatków majątkowych  na rok 2008 - format pdf

Uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

Uchwała Nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu - format pdf

Uchwała nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008r.

Uchwała nr XIX/140/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomosći lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Uchwała nr XIX/140/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008r.

Uchwała nr XIX/140/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie cnieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości - format pdf

Uchwała nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. - format pdf

Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania. - format pdf

Uchwała Nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2004.

Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. - format pdf

Uchwała nr VIII/136/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała nr VIII/136/2008 Rady  Miejskiej  w  Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie. - format pdf

Uchwała nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie. - format pdf

Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. - format pdf

Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych - format pdf

Załącznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji  - format pdf

Załącznik Nr 2 - Informacja o liczbie dzieci- format pdf

Załącznik Nr 3 - Rozliczenie wydatkowania- format pdf

Uchwała Nr XVII/132/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr XVII/132/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: skargi Pana Andrzeja Krzyżanka na bezczynność Burmistrza. - format pdf

Uchwała Nr XVII/131/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr XVII/131/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektów wpółfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent regionalny - format pdf.

Uchwała Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew położónej w Soiwnie Błotnej - format pdf

Uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr  XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008r. - format pdf

Uchwała Nr XVII/128/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr XVII/128/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/78/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie udzielenia poręczenia dla stowarzyszenia "Wspólnie Dla Przyszłości" - format pdf

Uchwała Nr XVII/127/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r.

Uchwała Nr XVII/127/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej - format pdf.

Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zamiaru w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Grodzisku - format pdf

Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialej w Marszewie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pleszewie - format pdf

Uchwała Nr XVI/124/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/124/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie nadania zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej Nadziei Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pleszewie - format pdf

Uchwała Nr XVI/123/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/123/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie Stututu Związku Gmin Ziemie Pleszewskiej - format pdf

Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie nadania stututu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie - format pdf

Uchwała Nr XV/121/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/121/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie: przystąpienia MIasta i Gminy Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz przyjecia Statusu Związku - format pdf

Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek popnoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie popbierani odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trasnsporty nieczystosći ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadajace zezwolenie na terenie Miasta i Gminy Pleszew. - formt pdf

Uchwała Nr XV/119/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/119/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie: cen za usługi przewozowe lokalnego tranportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Pleszew - format pdf.

Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołowek szkolnych - format pdf

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnosć Miasta i Gminy Pleszew położonej przy ul. Wierzbowej w Pleszewie - format pdf

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie:  dopłat ceny 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych - format pdf.

Uchwała Nr XV/115/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/115/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie: przeniesienia włąsnosći nieruchomosći w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - format pdf

Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obchdów 725 - lecia Pleszewa- format pdf

Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2008- format pdf

Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego e sprawi PN.Ka.II-3-0911-230/2007 z dnia 19 listopada 2007t stwierdzjące nieważnośc uchwały nr XII/86/07 Rady MIjeskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłąt z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczysteo w prawo własności nieruchomości - format pdf

Uchwała Nr XIV/111/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/111/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

Pobierz załączniki do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XIV/110/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/110/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 - format pdf

Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 - format pdf

Uchwała Nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za biorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - format pdf

Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz doddatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2008. - format pdf

Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Uchwała Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- format pdf

Uchwała Nr XIV/104/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała  Nr XIV/104/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia  2007r. w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wspóldziałania z Gminą Gołuchów przy budowie odwiertów ujęć wody w obszarze ujęcia Tursko "B" - format pdf

Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwałenia "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2008-2030"- format pdf

Uchwała nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. - format pdf

Uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie osiedlenia repatriantów w Mieście i Gminie Pleszew - format pdf

Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - format pdf

Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada  2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada  2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada  2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/95/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie umowy o dofinasowanie przedsiewziecia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sysntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pleszewie - format pdf

Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjecia do realizacji zadania inwestycyjnego od Powiatu Pleszewskiego - format pdf

Uchwała Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: przeniesienia własnosći nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa - format pdf

Uchwała Nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Pleszewie przy Rynku 24- format pdf

Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia z jednostakmi samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji projektu informatycznego pt. "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego"- format pdf

Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie- format pdf

Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy Miastu Poznań - format pdf

Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie zaciągniecia w roku 2007 długotermionowego kredytu bankowego- format pdf

Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - format pdf

Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy i Skarbnika Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/84/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie procedury uchwałania budżetu Miasta Miasta i Gminy Pleszew i szczegółowowści materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej - format pdf

Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych - format pdf

Uchwała NR XI/81/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27.09.2007r.

Uchwała NR XI/81/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27.09.2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

 

Uchwała NR XI/80/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27.09.2007r.

Uchwała NR  XI/80/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27.09.2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXIV/281/2001 z dnia 29 listopada 2001 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasaobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz polityki czynszowej - format pdf.

Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r

Uchwała Nr  XI/78/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września  2007 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIV/281/2001 z dnia  29 listopada 2001 r. w sprawie  zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej

Pobierz teskt uchwały - format pdf 

 

Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie: przystąpienia MIasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości" - format pdf

Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.  w sprawie: zmiany uchwała nr XLIII/319/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miescowych planów zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Kuczków, Sowina, Janków - format pdf.

Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r w sprawie: zmiany Uchwały Nr VVIII/48/2007 Rady Mijeskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnieńe przedmiotowych od podatku od nieruchomości - format pdf.

Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf.

Uchwała NR XI/73/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała NR XI/73/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załączniki do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/ 70 /2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie: przyjecia zobowiązania finansowego na lata 2008-2027 na pokrycie kosztów nabycia nieruchomosci niezabudowanych w Marszewie - format pdf.

Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2007r.

Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: przyjęcia na własność Miasta i Gminy Pleszwe pojazdu m-ki VW Golf, nr. nadwozia WVW 2221G2MW 268576, bez tablic rejestracyjnych

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadańz zakrsu administracji rządowej związanych z ewidencją, remontem utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz teskt uzasadnienia - format pdf

Pobierz załaczniki - format pdf

Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wyposażenia w majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pleszewie oraz wydania opinii dotyczacej wkłądu pienięznego do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania na 2007r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Uropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.  w sprawie: zmiany Uchwały  III 15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat , za warunki pracy iraz dodatków: funkcyjengo, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach proawdzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowwych d;a któych organem prowadzącym jest Miasto I Gmina Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/582007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/582007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, wicedyrektora oraz pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole (zespole szkół) i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń oraz warunków ich przyznawania

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/55/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.  w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Pleszew
 

Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie: zmainy uchwały nr. XXXII/225/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wskazania jednostek budzętowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych, ustalenia źródełtych dochodów oraz ich przeznaczenia.
 

Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przystąienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.
 

Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie przekazania środków na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji.
 

Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środwiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie/
 

Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnieńe przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 

Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r.

Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujacych nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
 
 

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew położonej przy ulicy Malińskiej 21 w Pleszewie
 

Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.
 

Uchwała Nr VII/40/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/40/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej na dz. nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach"
 
 
 

Uchwała Nr VII/39/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/39/2007 RAdy Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew
 
 
 

Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r.

Uchwała Nr   VI/38/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca  2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007

Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. waret obiekty sportowo rekreacyjne w Gminie Pleszew.
 

Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r.

Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka.
 

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice-Zawady” dla części wsi Zawidowice i Zawady gmina Pleszew.
 

Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 

Uchwała Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 21 kwietnia w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11".
 

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r. wydanego w sprawie NK.Ka.I-3.0911-31/07 z dnia 30 stycznia 2007r. stwierdzającego nieważność  Uchwały III/18/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 
 

Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXiX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007

Uchwała IV/28/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia  wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  18 stycznia 2007r. w sprawie wynagradzania pracowników w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy.
 

Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  18 stycznia 2007r. w sprawie: powołania Przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.
 

Uchwała Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r.

Uchwała  Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzania "Planu Przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2007"
 

Uchwała Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
 

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r.

Uchwała  Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Pleszewskiemu
 

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podrózy służbowych radnych.
 

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 
 

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zatwierzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie :  regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych przez Miasto  i Gminę Pleszew na rok 2007.

Pobierz tekst uchwały - format pdf


 

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie.
 

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie: zasad udzielania stypendium naukowego dla uczniów realizowanego w ramach programu : Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym"; Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój intelektualny dzieci i uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2006.
 

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie:ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV / 160 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopa da 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie : powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego.

 

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

 

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie: powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania.

 

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie obsadzenia manadatu radnego
 
 

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie obsadzenia manadatu radnego
 

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 
 

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 
 

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 listopada 2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.