VI kadencja

Uchwała nr XXV/309/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/309/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/308/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/308/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/307/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/307/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółka z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/306/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/306/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskeimu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/305/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/305/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/304/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/304/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/303/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/303/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/302/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/302/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/301/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/301/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/300/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013rr

Uchwała nr XXV/300/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/299/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r.

Uchwała nr XXV/299/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki do uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIV/298/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/298/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/297/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2013 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf