VI kadencja

Uchwała nr XXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1288/14 położonej w Pleszewie pod drogę gminną.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/286/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/286/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/285/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/285/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/284/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: przejęcia działki nr 165/8 położonej w Taczanowie Drugim od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/280/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/280/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 1040 położonej w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: budżetu na rok 2013.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/275/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/275/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływwem roku budżetowego 2012.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/274/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/274/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXIII/273/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXIII/273/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/272/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/272/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/271/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/271/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/270/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/270/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pobierz tekst uchwały - format pdf