VI kadencja

Uchwała nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/267/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/267/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/266/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/266/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/263/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/263/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pleszewa - format pdf

Załączniki - format pdf

Uchwała nr XXII/262/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r.

Uchwała nr XXII/262/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/261/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/261/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/260/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/260/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/259/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/259/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/258/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/258/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/257/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/257/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzeilania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/256/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/256/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012-2023.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/253/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/253/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/252/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/252/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/251/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/251/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXI/250/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała nr XXI/250/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 - 2014.

Pobierz tekst uchwały - format pdf