VI kadencja

Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołuchów.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko".

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Pobierz tekst uchwały + załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr IX/103/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 sierpnia 2011r

Uchwała nr IX/103/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Digitalizacja kina Hel w Pleszewie".

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 sierpnia 2011r.

Uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/101/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/101/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydanego w dniu 15 czerwca 2011 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie dotacji z budżetu Miata i Gminy Pleszew udzielanych na podstwie art. 80 ust. 2a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2010 r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2010 r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. "JUNIOR" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2011 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenie Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz teskt uchwały - format pdf