VI kadencja

Uchwała Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/86/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/86/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Załączniki nr 1 i 2 - format pdf

Załączniki nr 3, 4, 5 i 6 - format pdf

Załączniki nr 7, 8 i 9 - format pdf

Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 - 2021.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew.

Wszystkie załączniki oraz wieloformatowe mapy dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.

Wszystkie załączniki oraz wieloformatowe mapy dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: wspólnej realizacji z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą Konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego przygotowania Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Lubomierzu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf