VI kadencja

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011 - 2015

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent regionalny

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Brzeziu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pleszewie

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz zapewnienia im dalszej opieki

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r.

Uchwała Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 2646 położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: korzystania z gablot reklamowych wiat autobusowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółki z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyrażania opinii o sprawie zmiany granic miasta Pleszewa polegającej na włączeniu do miasta Pleszewa części obszaru obrębu Nowa Wieś.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pt. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2011.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2011 - 2021

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik Nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik Nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik Nr 3 - format pdf

Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik Nr 1, 1a, 1b - format pdf

Pobierz załącznik Nr 2, 2a - format pdf

Pobierz załączniki Nr 2b do Nr 9 - format pdf

Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf