VI kadencja

Uchwała nr XXXV/449/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/449/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r

Uchwała nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/447/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości na wposazenie Muzum Regionalego.komunalnego.

Uchwała nr XXXV/447/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości na wposazenie Muzum Regionalego.komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/446/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/446/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/445/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/445/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/444/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/444/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/443/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/443/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/442/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/442/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowlewie mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/441/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/441/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/440/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/440/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w forami posiłku albo świaczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansoweg gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywania" na lata 2014 -2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/439/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w

Uchwała nr XXXV/439/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywania" na lata 2014 -2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/438/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/438/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdaia finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załacznik - format pdf

Uchwała nr XXXV/437/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/437/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załacznik - format pdf

Uchwała nr XXXV/436/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/436/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz zalacznik - format pdf

Uchwała nr XXXV/435/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/435/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2014r.w sprawie Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznegna rok 2014.

 

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/434/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/434/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/432/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/432/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/431/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/431/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/430/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/430/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania "Wspólnie dla Przyszłości na okres programowania 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf