VI kadencja

Uchwała nr XXVII/329/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/329/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2012r.
 

Uchwała nr XXVII/328/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/328/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" dla północno - zachodniej części miasta Pleszewa.
 

Uchwała nr XXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.
 

Uchwała nr XXVII/326/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/326/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
 

Uchwała nr XXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pleszew".
 

Uchwała nr XXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 

Uchwała nr XXVII/323/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/323/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.
 

Uchwała nr XXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 

Uchwała nr XXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXX/203/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 

Uchwała nr XXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r

Uchwała nr XXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.
 

Uchwała nr XXVII/318/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała nr XXVII/318/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023.
 

Uchwała nr XXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XXVI/316/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/316/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXII/266/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała nr XXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.
 

Uchwała nr XXVI/314/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/314/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania.
 

Uchwała nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu "Rodzina PPL 3+".
 

Uchwała nr XXVI/312/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/312/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowina.
 

Uchwała nr XXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r.

Uchwała nr XXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.