VII kadencja

Uchwała nr XXXVII/429/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/429/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XXXVII/427/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/426/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/426/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/425/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/425/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/424/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/424/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/423/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/423/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/422/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/422/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/421/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/421/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/420/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/420/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr1- format pdf

Pobierz załącznik nr2 - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/415/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/415/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2019 - 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/412/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/412/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/410/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/410/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/408/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/408/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/407/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/407/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/405/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/405/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/404/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/404/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/403/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/403/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Ławka Niepodległości dla samorządów"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/402/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/402/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/401/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/401/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/400/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/400/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXV/399/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/399/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/398/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/398/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/397/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/397/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/396/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/396/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie  zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/395/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/394/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/394/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr1 - format pdf

Pobierz załącznik nr2 - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Pleszew lub jej jednostkom organizacyjnym

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: utworzenia spółki "Eko Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/391/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/391/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i umerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/388/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/388/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki  nr 3029/15 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/387/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/387/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/386/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/386/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/385/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/383/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/383/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwała  Nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Zał.1- format pdf

Zał.2 - format pdf

Uchwała Nr XXXII/381/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/381/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/380/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/380/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument załącznik 1 - format pdf

Pobierz dokument załącznik 2 - format pdf

Uchwała Nr XXXII/379/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/379/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/378/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/378/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/377/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/377/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/376/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/376/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/375/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/375/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Pleszew - miasto otwarte na zieleń" oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/374/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/374/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/373/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/373/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/372/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/372/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXII/371/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała  Nr XXXII/371/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/370/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf

Uchwała nr XXXI/368/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/368/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/367/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/367/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 ? 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/366/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/366/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/365/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/365/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/364/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/364/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie : zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej W Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej W Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/362/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/362/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w Tomaszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/361/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/361/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Zielona Łąka

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/360/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/360/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Tomaszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/359/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/359/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Suchorzew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/358/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/358/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/356/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/356/2018 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/354/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/354/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/353/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr XXX/353/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie odwołania ławnika

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. ?Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie?.

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców  zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/349/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/349/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/348/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/348/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 2 - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania darowizny rzeczowej dla Policji

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/344/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/344/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2 ?Aktywna integracja ? projekty konkursowe? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościeleparafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu

Pobierz dokument - format pdf

UCHWAŁA NR XXX/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Uchwała nr XXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/307/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Uchwała nr XXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Uchwała nr XXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Uchwała nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewiez dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/333/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/333/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/142/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/317/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/317/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/316/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/316/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/313/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/313/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/312/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/312/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF - Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania pn. "Wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2017 r.

Uchwała nr XXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2017 r.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/305/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/305/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/304/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/304/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/303/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/303/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/302/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/302/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/301/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/301/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/300/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/300/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/299/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/299/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/298/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/298/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/297/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/297/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zawidowice.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/296/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/296/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Tomaszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy części ulicy Piaski w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/293/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/293/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/292/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/292/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik numer 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik numer 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała nr XXV/291/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/291/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/290/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/290/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej" oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/289/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/289/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. sprawie zmiany uchwały nr XXII/264/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/288/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/288/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/287/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXV/287/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego gminie Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwała nr XXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie:w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwała nr XXIV/285/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwała nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwała nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/279/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r

Uchwała Nr XXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/277/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/277/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/276/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/275/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz WPF - format pdf

Pobierz wykaz - format pdf

Uchwała Nr XXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XXII/272/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/272/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/271/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/271/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/270/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/270/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/269/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/269/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/53/95 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/268/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/268/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/267/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/267/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ulicach Wschodnia, Polna i Śmieja Młyn.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/265/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/265/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/264/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr XXII/264/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/263/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/263/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/262/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/262/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/261/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/261/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/260/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/260/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/259/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/259/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/258/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/258/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/257/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/257/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2062/5, 2062/6, 2062/7, 2062/9 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/256/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/256/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie : nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/255/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/255/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/254/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/254/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/253/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Sowinie Błotnej” oraz "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/252/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr XX/250/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/250/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/249/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/249/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/248/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/248/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/246/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/246/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/245/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/245/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz WPF - format pdf

Pobierz Wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf

Uchwała nr XX/243/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/243/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/242/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/242/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/240/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/240/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/238/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/238/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/237/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/237/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załacznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/233/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawieokreślenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu iasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/230/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/230/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/229/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/229/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/228/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/227/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/226/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/226/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/225/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/225/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załacznik nr 1 - format pdf

Pobierz załacznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr XIX/224/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/224/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/223/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XIX/223/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/221/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/221/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r. nr 16/885/2016 stwierdzającą nieważność w części uchwały Nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego znak: KNI. 4131.1.206.2016.2 z dnia 20.06.2016 r. orzekające nieważność uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/216/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/216/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie : nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r

Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - WPF - format pdf 

Pobierz załącznik - wykaz przedsięwzięć do WPF - format pdf 

Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe” Etap I (na odc. od kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela do ulicy Fabrycznej po lewej stronie).

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 

Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

Uchwała nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap II.
 

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.
 

Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 

Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
 

Uchwała nr XVII/191/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/191/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
 

Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XVII/189/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/189/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Uchwała nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/188/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.
 

Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zakupu doposażenia ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Pleszewie.
 

Uchwała nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r.

Uchwała nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 

Uchwała nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r.

Uchwała nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.
 

Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/184/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/183/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/183/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/182/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/182/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu korzystania z fontanny znajdującej się na płycie Rynku w miejscowości Pleszew.
 

Uchwała nr XV/181/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/181/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 

Uchwała nr XV/180/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/180/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 

Uchwała nr XV/179/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/179/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przekazania sołectwu Suchorzew mienia komunalnego do zarządu.
 

Uchwała nr XV/178/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/178/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przekazania sołectwu Korzkwy mienia komunalnego do zarządu.
 

Uchwała nr XV/177/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/177/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przekazania sołectwu Nowa Wieś mienia komunalnego do zarządu.
 

Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 

Uchwała nr XV/175/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/175/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Uchwała nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XV/173/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/173/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 

Uchwała nr XV/172/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/172/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.
 

Uchwała nr XV/171/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/171/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
 

Uchwała nr XV/170/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/170/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/169/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/169/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".
 

Uchwała nr XV/168/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/168/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Marszew".
 

Uchwała nr XIV/167/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 maja 2016 r.

Uchwała nr XIV/167/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/166/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/166/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/162/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/162/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/161/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/161/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/160/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/160/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/159/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/159/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: statutów Osiedli.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/158/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/158/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/53/95 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/157/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/157/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/156/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/156/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/154/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Uchwała nr XIII/154/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: nadania prof.dr.hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/153/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/153/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych.
 

Uchwała nr XII/152/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/152/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie skargi Zbigniewa Mikołajczyka.
 

Uchwała nr XII/151/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/151/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew.
 

Uchwała nr XII/150/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/150/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew.
 

Uchwała nr XII/149/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/149/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew.
 

Uchwała nr XII/148/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/148/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 

Uchwała nr XII/147/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/147/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 

Uchwała nr XII/146/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/146/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 

Uchwała nr XII/145/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/145/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XII/144/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/144/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 

Uchwała nr XII/143/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/143/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu.
 

Uchwała nr XII/142/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/142/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 

Uchwała nr XII/141/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/141/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 

Uchwała nr XII/140/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/140/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.
 

Uchwała nr XII/139/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/139/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 

Uchwała nr XII/138/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/138/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 

Uchwała nr XII/137/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/137/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku.
 

Uchwała nr XII/136/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/136/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.
 

Uchwała nr XII/135/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/135/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/134/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/134/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/133/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/133/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.
 

Uchwała nr XII/132/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r.

Uchwała nr XII/132/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała nr XI/131/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/131/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak - Martyny.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/130/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/130/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/129/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/129/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/128/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/128/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/127/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/127/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/126/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/126/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/124/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XI/124/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew. a Powiatem Pleszewskim.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/115/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/115/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/110/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/105/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/105/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków. które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/102/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/100/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/100/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie skargi Pani Urszuli Telegi.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/98/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/98/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.1. “Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/96/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/96/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach Poddziałania 7.1.2 “Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie opłaty targowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/94/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie: udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2016 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie : przekazanie mienia komunalnego do zarządu sołectwu w Marszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Zawidowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza w mieście Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 1 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Załącznik nr 2 - Baza emisji CO2 Miasto i Gmina Pleszew - format pdf

Załącznik nr 3 - Harmonogram działań miasto i gmina Pleszew - format pdf

Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015

Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawieogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r

Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015r w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 03 września 2015r

Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 03 września 2015r w sprawie zmiany siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nr 16 i 17 w Pleszewie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 03 września 2015r

Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 03 września 2015r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r

Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany statutu Osiedla nr 10.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany statutu Osiedla nr 8..

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r

Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2017.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących ulic położonych na terenie miasta Pleszewa: ulica Daszyńskiego, ulica plac Powstańców Wlkp., ulica Tyniec, ulica Kraszewskiego, ulica Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z drogą krajową nr 12.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Pleszewa".

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o.o. nr 2243/2 i 2247/2..

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo - wschodniej części miasta Pleszew - Etap I.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wyboru członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015-2023.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Prokopów.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/90 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 grudnia 1990 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na osiedla i sołectwa.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Pleszewie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2015 roku.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewnie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzeinia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032.

Pobierz dokument -format pdf

Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na pokrycie opłaty za dostępność na rzecz partnera prywatnego w ramach realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu pn.: Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r

Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r.

Uchwała nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r.

Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r

Uchwała nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r.

Uchwała nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf