Jesteś tutaj:   

Urząd Miasta i Gminy

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/4/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/4/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2023 roku o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w dnich 22.08.2022 -26.08.2022, 29.08.2022, 06.09.2022 - 07.09.2022; 09.09.2022; 14.09.2022 r.

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie: 1.06.2022 oraz w dniach: 4-8.07 i 12-15.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie: 1.06.2022 oraz w dniach: 4-8.07 i 12-15.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie projektu pn. "Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców" (konkurs: "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców")

Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021

Protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/21/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2019

Wystąpienie pokontrolne WK-0911/21/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2019 o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK KGP.410.004.11.2019 P/19/14

Wystąpienie pokontrolne NIK KGP.410.004.11.2019 P/19/14 dotyczące lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja pokontrolna z dnia 04.04.2019

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków krajowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.029.04.2018 P/18/064

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.029.04.2018 P/18/064 dotyczące funkcjonowania budżetów partycypacyjnych.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lipca 2018

Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lipca 2018

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.008.02.2018

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.008.02.2018 z dnia 8 czerwca 2018 obejmujące realizację "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Pobierz dokument - format pdf

Protokół kontroli ZK-VI.431.26.2017.6 z dnia 31.05.2017

Protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych nr ZK-VI.431.26.2017.6 z dnia 31.05.2017.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół kontroli nr KAL 92/2017

Protokół kontroli nr KAL 92/2017 przeprowadzonej na wniosek RDOŚ w Poznaniu dotyczącej przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.001.12.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.001.12.2017 z dnia 29 marca 2017 r. obejmujące wykonanie budżetu państwa w 2016 r.

Pobierz dokument - format pdf

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO

Protokoły pokontrolne i inne dokumenty RIO dostępne są pod poniższym linkiem:

Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu \ Działalność kontrolna \ Wystąpienia pokontrolne

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych na podstawie planu kontroli na rok 2015.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0434/14

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0434/14 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0613/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/321/0613/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0042/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0042/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0050/15

Raport z czynności kontrolnych Nr UM15/413/0050/15 Program rozwouju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pobierz  raport - format pdf

Protokół z UKS30W2E.7112.12.1.2015.8

Protokół z UKS30W2E.7112.12.1.2015.8 z czynności audytowych w zakresie projektu "Diagnoza jakości usług Publicznych na Ziemi Pleszewskiej "

Pobierz protokól - format pdf

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.42.2015.1

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.42.2015.1

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Informacja pokontrolna Nr 20/2015

Informacja pokontrolna Nr 20/2015 z planowanej kontroli na miejscu "Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - etap I dokumentacja techniczna"

 

Pobierz tekst informcji - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka.431.3.2013.4 z dnia 27-03-2013r. po kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 31-12-2012

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 31-12-2012.

Pobierz dokument - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-19-03/2012 z dnia 9 listopada 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej realizację zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30-10-2012 po kontroli przeprowadzonej w III kwartale br. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

pobierz dokument - format pdf

Projekt wystąpienia pokontrolnego KN-I.431.1.15.2012.12

Projekt wystąpienia pokontrolnego KN-I.431.1.15.2012.12 z kontroli skarg i wniosków

pobierz  - format pdf

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012r.

Wystąpienie pokontrolne PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf

Nakaz PIP z dnia 18-05-2012 r.

Nakaz PIP z dnia 18-05-2012 po kontroli przeprowadzonej w dniach 12,15-05-2012r.

pobierz teskt nakazu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne NIK -LPO-4100-01-06/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4100-01-06/2012  z dnia 13 kwietnia 2012r po kontroli obejmującej "kontrolę powiązań budżetu Miasta i Gminy Pleszew z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011r"

 

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z kontroli NIK z dnia 21-03-2012

Protokół z kontroli NIK z dnia 21-03-2012 z kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11

Protokół FB.Ka-7.Ka-8.V.341-84/11 kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010r.

Pobierz protokół - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r. po kontroli obejmującej wyjaśnienie skargi dotyczącej nieterminowego załatwienia sprawy.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.VI-2.431-1/11 z dnia 18-05-2011

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.VI-2.431-1/11 z dnia 18-05-2011r. dotyczące kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji na zadanie polegające na renowacji pomnika na mogile ofiar  pomordowanych przez terror hitlerowski.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z 25-03-2011r z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew nr PS.VI-2.431-1/11

Protokół z 25-03-2011r z kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew   - wykorzystanie i rozliczenie doatcji celowej przyznanej na dofinasowanie remontu i renowacji pomika na mogile Ofiar Pomodowanych przez terror hitlerowski

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew - PS.I-3.431-7/11

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Pobierz tekst protokołu - format pdf 

Pobierz tekst załącznika - format pdf 

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010

Wystąpienie pokontrolne WK0913/7/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wynikach doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków na badania ankietowe  zlecone przez Miasto i Gmine Pleszew w okresie od 2007r. do dnia 24-08-2010.

pobierz tekst wystąpienia - format pdf

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010 w zakresie wydatków na badania ankietowe zlecone przez Gminę w okresie od roku 2007 do chwili kontroli

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst odpowiedzi - format pdf

Protokół z kontroli NIK z dnia 2010-07-14

Protokół z kontroli NIK z dnia 2010-07-14.

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z dnia 30-05-2010r z kontroli projektu pn "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska Piaski w Pleszewie"

Protokół  z dnia 30-05-2010r z kontroli projektu pn "Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska Piaski w Pleszewie"

Pobierz dokumentu - format pdf

Protokół z dn. 26-05-2010r. z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Protokół z dn. 26-05-2010r. z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności  gospodarczej

pobierz tekst protokołu

Protokół z dn. 30-04-2010r. z kontroli projektu pn" Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie

Protokół z dn. 30-04-2010r. z kontroli projektu pn "Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie"

Pobierz dokumentu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FE.VI-8.70126/10

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego FE.VI-8.70126/10

Pobierz teskt wystąienia - format pdf

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08 z kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działąnia 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Protokół z dn 15-09-2010r z kontroli warunków pracy w UMiG Pleszew

Protokół z dn 15-09-2010r z kontroli warunków pracy i ocena narażenia zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych w UMiG Pleszew

Pobierz tekst protokołu - format pdf

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego NK.II.0932-23.3/07

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego NK.II.0932-23.3/07

Pobierz teskt wystąienia - format pdf

RIO Poznań WK-0911/4/2007 wystąpienie pokontrolne

RIO Poznań WK-0911/4/2007 wystąpienie pokontrolne
 
 

Protokół z dnia 2007-04-17 z kontroli realizacji zadania 4.3.34.19:

Protokół z dnia 2007-04-17 z kontroli  realizacji zadania 4.3.34.19: "Wyposażenie zespołów szkół publicznych Miasta i Gminy Pleszew w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie szkołą"
 

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dniach od 04 do 12 grudnia 2006r.

Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w dniach od 04 do 12 grudnia 2006r.
 

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 21-11-2006

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie w dniu 21-11-2006
 

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 21-11-2006

Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 21-11-2006
 
 
 

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpoborowych

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpopborowych
 

Podstawowe informacje dotyczące urzędu

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 608-00-74-221
REGON: 250855297

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602
email: sekretariat@pleszew.pl
Skrzynka EPUAP: /j08cq8m3td/SkrytkaESP

Dane teleadresowe

Biuro Obsługi Interesanta +48 62 7428 300 pokój nr 001
Sprawy Obywatelskie +48 62 7428 314
+48 62 7428 315
pokój nr 002
Ewidencja ludności +48 62 7428 317 pokój nr 002
Referat Podatków i Opłat Lokalnych +48 62 7428 327 pokój nr 006
Sprawy Stanu Cywilnego +48 62 7428 332 pokój nr 008
Sekretariat Burmistrza +48 62 7428 310 pokój nr 103
Biuro Prasowe +48 62 7428 304 pokój nr 108
Referat Informatyki +48 62 7428 356 Pokój nr 108
Wydział Rozwoju i Analiz +48 62 7428 341 pokój nr 110
Wydział Gospodarki Komunalnej +48 62 7428 343 pokój nr 111
Wydział Inwestycyjny +48 62 7428 350 pokój nr 118
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych +48 62 7428 306 pokój nr 201

Koordynator do Spraw Dostępności

 

+48 62 7428 306
+48 694 488 009
mklak@pleszew.pl
pokój nr 201
Referat Windykacji +48 62 7428 305 pokój nr 203
Biuro Rady Miejskiej +48 62 7428 307 pokój nr 204
Wydział Finansowy +48 62 7428 325 pokój nr 207
Wydział Edukacji +48 62 7428 311 pokój nr 212
Inspektor Ochrony Danych +48 62 7428 316 pokój nr 213a
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego +48 62 7428 352 pokój nr 304
     
Straż Miejska +48 62 7428 333 Plac Kościelny 1, pokój nr 1
Wydział Ochrony Środowiska +48 62 5801 188 Plac Kościelny 1, pokój nr 2
Referat Gospodarki Odpadami +48 62 5801 180 ul. Polna 71

 

Burzmistrz oraz osoby sprawujące funkcje

Arkadiusz Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Izabela Świątek II Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Agnieszka Baurycza Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Paulina Kwaśniewska Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Roman Łukasik Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Anna Skibińska Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Andrzej Liskowski Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz
Małgorzata Klak Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Koordynator do Spraw Dostępności
Ilona Błaszczyk Kierownik Wydziału Edukacji
Hanna Nawrot Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
Zbigniew Duszczak Komendant Straży Miejskiej
Katarzyna Matusiak-Marecka Kierownik Wydziału Finansowego
Violetta Skrzypczak Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Anna Bogacz Kierownik Biura Prasowego
Anna Wojtaszek Kierownik Referatu Windykacji
Angelika Sołtysiak Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Marta Chrzanowska Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
Michał Stempniewicz Kierownik Referatu Informatyki
   

 

Kierownicy, dyrektorzy oraz prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta i Gminy Pleszew

Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego
Przemysław Marciniak Dyrektor Domu Kultury
Łukasz Ratajczyk Prezes Sport Pleszew Sp z o.o.
Dominika Frencel Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Knappe Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Artur Stańczyk Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Numery rachunków bankowych

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

 1. Opłata skarbowa
 2. Mandaty karne Straży Miejskiej
 3. Opłaty z tytułu:
  • wieczystego użytkowania gruntów
  • dzierżawy gruntów i pomieszczeń
  • przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
  • sprzedaży mienia
  • opłaty planistycznej
  • zajęcia pasa drogowego
  • koncesji
  • opłaty targowej
  • udostępnienia danych
 4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

 

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413


08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

Osoby fizyczne - podatki:
 • od nieruchomości
 • rolny
 • leśny

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)


66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Osoby prawne - podatki:
 • od nieruchomości
 • rolny
 • leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych

 

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


04 8407 0003 0007 1000 2000 0770 Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp.

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)


78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

 • udział w dochodach od osób prawnych
 • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • subwencje
 • dotacje

Protokół z dnia 01 lipca 2006 z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie

Protokół z dnia 01 lipca 2006 z kontroli Straży Miejskiej w Pleszewie przeprowadzonej w dniach od 27 lipca do 29 lipca 2006
 

Klauzula informacyjna Miasta i Gminy Pleszew

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych  administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl, funkcję IOD pełni Pan Mariusz Szymczak.

Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu  wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w szczególności realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, do wykonania umowy lub za zgodą osoby której dane dotyczą w zależności od rodzaju sprawy a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora a także mogą być upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych,  prawo  ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu do przetwarzania, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Protokół z dn. 14-03-2005 z kontroli realizacji kontraktu wojewódzkiego

Polityka Prywatności na stronie bip.pleszew.pl

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem bip.pleszew.pl, której administratorem jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew  (zwany dalej "UMiG").
1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.
1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. UMiG nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

UMiG jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez UMiG. UMiG dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Każda osoba przekazująca UMiG dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
3.2. UMiG wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu pracownika UMiG w związku z usługami UMiG.
b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w UMiG.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym UMiG może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1. UMiG zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2. UMiG dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe UMiG zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronach internetowych UMiG znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach UMiG - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. UMiG nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
  • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez UMiG - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu UMiG. Pozwalają one stronie "zapamiętać" kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony UMiG. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w "Polityce plików cookies"

6. Prawa użytkownika

6.1. UMiG respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach UMiG jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. UMiG zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że, osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
6.3. UMiG informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym") w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.    

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

UMiG oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów UMiG.

 8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności UMiG mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej UMiG. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wynik kontroli podatkowej w dniu 09-02-2005

Dokument skanowany z oryginałów i przekonwertowany do formatu pdf
 

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych - pobierz tekst dokumentu (format pdf)

Protokół kontroli podatkowej z dnia 09-02-2005

Dokument skanowany, zapisany w formacie jpg.
 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 35/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Protokół z dnia 14-12-2004 z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 03-12-2004 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Dokument opracowano w w formacie pdf
 

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2014