Jesteś tutaj:   

Zamówienia publiczne

Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie przetargu nieograniczonego nr WI.042.17.2022

Zamówienie pn. "Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia pn. Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP

Lista wiadomości
Opracowanie diagnozy usług publicznych oraz strategii usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej. Ogłoszony dn. 07.11.2013 r.
Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych, dostawa oprogramowania do monitorowania sieci oraz sporządzanie miesięcznych raportów z monitorowania sieci. Tryb: baza konkurencyjności. UWAGA! Termin składania ofert: 27.03.2020 r.
Remont budynku Gimnazjum w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony w dn. 05.07.2016 r.
Na przeprowadzenie wykładów w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" . Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
na pełnienie funkcji eksperta zwenętrznego - mentoring podczas realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na przygotowanie merytoryczne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na druk materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.4.2017.MSz
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.3.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.2.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.1.2017.MSz
"Zamieszczenie 6 ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".
"Druk ulotek w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew"
"Szkolenie z instalacji, konfiguracji i obsługi programu do obsługi mieszkańców EBOI+".
"Druk plakatów w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew"
"Wykonanie naklejek informacyjnych samoprzylepnych do oznakowania sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".
"Doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz Gabinetów Terapii Pedagogicznej? w ramach Projektu ?Nowa jakość edukacji?
"Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i gminy Pleszew"
Remonty dróg oraz parkingu na terenie Miasta i Gminy Pleszew (Grodzisko, Bógwidze-Józefina, parking przed cmentarzem komunalnym). Przetarg ogłoszony dn. 20.02.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto"
Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 30.12.2021 r. Termin składania ofert: 14.01.2022 r. godz. 11:00.
Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.5.2018.MSz na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych"
Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną. Postępowanie ogłoszone dn. 20.12.2021 r. Termin składania ofert: 04.02.2022 r. godz. 10:00.
Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych"
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2022. Postępowanie ogłoszone dn. 01.12.2021 r. Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 12:00.
"Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem"
Koncepcja rowerów miejskich w formule PPP (stacje rowerowe - lokalny biznes). Tryb: baza konkurencyjności. UWAGA! Termin składania ofert przesunięty na dzień: 17.01.2020 r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2022-2023. Postępowanie ogłoszone dn. 24.11.2021 r. Termin składania ofert: 08.12.2021 r. godz. 10:00.
Remont alejek w parku miejskim oraz remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym. Przetarg ogłoszony dn. 27.03.2018 r.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 12.12.2019 r. Termin składania ofert: 20.12.2019 r. godz. 10:00.
Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - etap II. Postępowanie ogłoszone dn. 22.11.2021 r. Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 10:00.
Remont dachu budynku Przedszkola w Brzeziu. Przetarg ogłoszony dn. 30.03.2018 r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2020 r. Postępowanie ogłoszone dn. 27.11.2019 r. Termin składania ofert: 11.12.2019 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022 - Część V. Postępowanie ogłoszone dn. 09.11.2021 r. Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 10:00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli w roku 2020. Przetarg ogłoszony dn. 20.11.2019 r. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 21.10.2021 r. Termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 10:00.
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. oraz od 02.09.2019 r. do 23.12.2019 r.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2020. Przetarg ogłoszony dn. 20.11.2019 r. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022. Postępowanie ogłoszone dn. 19.10.2021 r. Termin składania ofert: 27.10.2021 r. godz. 10:00.
Dostawa i montaż systemu wentylacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach. Postępowanie ogłoszone dn. 07.12.2022 r. Termin składania ofert: 16.12.2022 r. godz. 10:00.
"Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r."
Usługa opracowania graficznego i druku materiałów promocyjnych (ulotka, plakat) wraz z dostawą do Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu pn. "Smart Pleszew". Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 22.11.2019 r.
"Rozbiórka dwóch budynków usługowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 12.10.2021 r. Termin składania ofert: 29.10.2021 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2022/2023. Postępowanie ogłoszone dn. 02.11.2022 r. Termin składania ofert: 10.11.2022 r. godz. 10:00.
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020 - Część V. Przetarg ogłoszony dn. 08.11.2019 r. Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:00.
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kowalew.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2023. Postępowanie ogłoszone dn. 24.10.2022 r. Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godz. 10:00.
Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 18.10.2022 r. Termin składania ofert: 14.11.2022 r. godz. 10:00.
Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 30.04.2018 r.
Diagnoza i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z ekspertyzą wdrożenia inteligentnego oświetlenia w Pleszewie. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 8.11.2019 r.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przetarg został ogłoszony dn. 20.09.2021 r. Termin składania ofert: 18.10.2021 r. godz. 10:00.
Budowa boiska w Bronowie
Opracowanie diagnozy dotyczącej umieszczenia czujników na sieci wodociągowej. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 5.11.2019 r.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Postępowanie ogłoszone dn. 13.08.2021 r. Termin składania ofert: 07.09.2021 r. godz. 10:00.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Postępowanie ogłoszone dn. 05.10.2022 r. Termin składania ofert: 02.11.2022 r. godz. 10:00.
Budowa drogi Zawady - Grodzisko
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 14.12.2020 r. Termin składania ofert: 22.12.2020 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020. Przetarg ogłoszony dn. 21.10.2019 r. Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 10:00.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 11.08.2021 r. Termin składania ofert: 01.09.2021 r. godz. 10:00.
Cyfrowa Gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 30.09.2022 r. Termin składania ofert: 28.10.2022 r. godz. 10:00.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. Przetarg ogłoszony dn. 18.05.2018 r.
Badania ilościowe dotyczące rowerów miejskich w Pleszewie. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 24.10.2019 r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2021 r. Postępowanie ogłoszone dn. 9.12.2020 r. Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 12:00.
Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 04.08.2021 r. Termin składania ofert: 25.08.2021 r. godz. 10:00.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 17 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Postępowanie ogłoszone dn. 16.09.2022 r. Termin składania ofert: 14.10.2022 r. godz. 10:00.
Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego. Przetarg ogłoszony dn. 15.10.2019 r. Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:00.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021 oraz Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli w roku 2021. Przetarg ogłoszony dnia 17.11.2020 r. Termin składania ofert: 25.11.2020 r. godz. 10:00.
Przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew"
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Postępowanie ogłoszone dn. 02.09.2022 r. Termin składania ofert: 14.09.2022 r. godz. 10:00.
Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. Termin składania ofert: 28.10.2020 r.
Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie
Remont biura obsługi interesantów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza". Przetarg ogłoszony dn. 9.10.2019 r. Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00
Przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew"
Przebudowa dróg gminnych w Suchorzewie, Jankowie oraz budowa parkingu w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 18.08.2022 r. Termin składania ofert: 02.09.2022 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021. Przetarg ogłoszony dn. 21.10.2020 r. Termin składania ofert: 29.10.2020 r. godz. 10:00.
Zakup 15 szt. komputerów. Przetarg ogłoszony dn. 08.06.2018 r.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Przetarg ogłoszony dn. 20.09.2019 r. Termin składania ofert: 23.10.2019 r. godz. 11:00
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu ekologii realizowanych na terenie ogródków ekologicznych przy przedszkolach miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, dla uczestników projektu "EKO Pleszew"
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 17.08.2022 r. Termin składania ofert: 12.09.2022 r. godz. 10:00.
Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie
Druk materiałów konferencyjnych na potrzeby konferencji wprowadzającej, organizowanej w projekcie pn. "SMART Pleszew" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014?2020. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 30.09.2019 r.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 16.10.2020 r. Termin składania ofert: 3.11.2020 r. godz. 10:00.
Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 23.07.2021 r. Termin składania ofert: 24.08.2021 r. godz. 10:00.
Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 12.08.2022 r. Termin składania ofert: 15.09.2022 r. godz. 10:00. UNIEWAŻNIONE
Zadanie 1 "Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I" Zadanie 2 "Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego"
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg ogłoszony dn. 14.08.2019 r. Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 11:00.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Przetarg ogłoszony dn. 21.09.2020 r. Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 11:00.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Przetarg został ogłoszony dn. 14.07.2021 r. Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 10:00.
Zakup komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Postępowanie ogłoszone dn. 10.08.2022 r. Termin składania ofert: 05.09.2022 r. godz. 10:00.
"Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu"
Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie. Przetarg ogłoszony dn. 01.08.2019 r. Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10:00
Opracowanie ekspertyzy liczba kotłów tradycyjnych. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 16.09.2020 r.
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" - "Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej"
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II. Postępowanie ogłoszone dn. 08.08.2022 r. Termin składania ofert: 26.08.2022 r. godz. 10:00.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 17 lipca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26 lipca 2019 r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 4 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2021. Przetarg ogłoszony dn. 21.08.2020 r. Termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 11:00.