Postępowania zakończone


Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WR.042.EUP.03.2017

Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WR.042.EUP.03.2017 na: "Zamieszczenie 6 ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".

Zapytanie ofertowe wraz załcznikami format ZIP.

UWAGA ! Dokumentacja została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dn. 21.11.2017 r.

Lista wiadomości
Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych, dostawa oprogramowania do monitorowania sieci oraz sporządzanie miesięcznych raportów z monitorowania sieci. Tryb: baza konkurencyjności. UWAGA! Termin składania ofert: 27.03.2020 r.
Remont budynku Gimnazjum w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony w dn. 05.07.2016 r.
Na przeprowadzenie wykładów w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" . Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
na pełnienie funkcji eksperta zwenętrznego - mentoring podczas realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na przygotowanie merytoryczne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na druk materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.4.2017.MSz
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.3.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.2.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.1.2017.MSz
"Zamieszczenie 6 ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".
"Druk ulotek w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew"
"Szkolenie z instalacji, konfiguracji i obsługi programu do obsługi mieszkańców EBOI+".
"Druk plakatów w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew"
"Wykonanie naklejek informacyjnych samoprzylepnych do oznakowania sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".
"Doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz Gabinetów Terapii Pedagogicznej? w ramach Projektu ?Nowa jakość edukacji?
"Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i gminy Pleszew"
Remonty dróg oraz parkingu na terenie Miasta i Gminy Pleszew (Grodzisko, Bógwidze-Józefina, parking przed cmentarzem komunalnym). Przetarg ogłoszony dn. 20.02.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto"
Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.5.2018.MSz na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych"
Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych"
"Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem"
Remont alejek w parku miejskim oraz remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym. Przetarg ogłoszony dn. 27.03.2018 r.
Remont dachu budynku Przedszkola w Brzeziu. Przetarg ogłoszony dn. 30.03.2018 r.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. oraz od 02.09.2019 r. do 23.12.2019 r.
"Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r."
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew
Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 30.04.2018 r.
Budowa boiska w Bronowie
Budowa drogi Zawady - Grodzisko
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. Przetarg ogłoszony dn. 18.05.2018 r.
Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie
Zakup 15 szt. komputerów. Przetarg ogłoszony dn. 08.06.2018 r.
Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie
Zadanie 1 "Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I" Zadanie 2 "Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego"
"Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu"
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) oraz remont drogi nr 639030P w Jankowie. Przetarg ogłoszony dn. 20.07.2018 r.
Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na lata 2019-2020.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 22.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Remonty nawierzchni z kostki betonowej
"Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie ? Etap I
"Remont chodnika na ul. Marszewskiej w Pleszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem"
"Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew"
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2019
Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei
"Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie", "budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" oraz "zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem"
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2018/2019
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2019 r. Postępowanie ogłoszone dn. 12.12.2018 r.
Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie. Przetarg ogłoszony dn. 20.12.2018 r.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 12.12.2018 r.
Przebudowa drogi Pleszew - Tomaszew - Korzkwy. Przetarg ogłoszony dn. 13.12.2018 r.