Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.9.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 544434-N-2019 z dnia 8 maja 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ z dnia 8 maja 2019 r. (format zip).

Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie złożonych ofert z dnia 23 maja 2019 r. (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 12 czerwca 2019 r. o wyborze ofert najkorzystniejszych (format pdf).