Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 553595-N-2019 z dnia 30 maja 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ z dnia 30 maja 2019 r. (format zip).

Odpowiedzi na zapytania: Pismo z dnia 7 czerwca 2019 r. ws. odpowiedzi na zapytania (format pdf) oraz poprawiona SST (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert z dnia 14 czerwca 2019 r. (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 28 czerwca 2019 r. o unieważnieniu postępowania w Części nr 1 (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 1 lipca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2 (format pdf).