Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 13.06.2019

Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 13.06.2019. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081 t.j.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 13.06.2019r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.2.2019.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa hali montażu oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku kotłowni technologiczno" produkcyjnej wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną - na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew,

Pobierz dokument - format pdf