Zawiadomienie OS.6220.11.2018.MCh.12 z dnia 26.05.2019

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096.t.j.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zmianie sposobu użytkowania budynku cieplarni na budynek inwentarski wraz z przebudową oraz budowie fundamentu pod silos" na działce 45, AM 21, obręb 0017 Pacanowice  stosownie do wszczętego postępowania w sprawie z wniosku p. Marka Oosucha, zam. Pacanowice 37, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Jeszke, zawiadamia się o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Plac Kościelny 1,  63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 2

Jednocześnie informuję, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pobierz dokument - format pdf