Zawiadomienie OS.6220.1.1.2019.MCh z dnia 26.05.2019

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096.t.j.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zmiana sposobu użytkowania części budynku oraz rozbudowa fermy drobiu" na działce 219/40, 219/49, obręb Grodzisko  stosownie do wszczętego postępowania w sprawie z wniosku p. Miichała Jamrozika, zam. Grodzisko, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Bartosz Jeszke, zawiadamia się o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew,  ul. Plac Kościelny 1,  63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, pok. 2

Jednocześnie informuję, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pobierz dokument - format pdf