Zawiadomienie OS.6220.1.4.2019 z dnia 16.12.2019

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu Michalak" na działce ew. nr 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś nie zostanie załatwiona w terminach przewidzianych w art. 35 Kpa.
Powyższe związane jest z podaniem Wnioskodawców z dnia 13.12.2019r. o przedłużenie terminu wydania decyzji do dnia 31.01.2020r. z powodu zmian w dokumentacji przedsięwzięcia dotyczącej rozmieszczenia poszczególnych obiektów na działkach 6/2,7 oraz 8. Podane zmiany mogą mieć wpływ na charakter wydawanej decyzji.
Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 31.03.2020r.
Stronom stosownie do art. 36 i 37 kpa przysługuje możliwość wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Kaliszu ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania.

Pobierz dokument - format pdf