Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 kwietnia 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19,

b)    odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19,

c)    ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

d)    przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+",

e)    zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

f)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,

g)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

h)    przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości Taczanów Drugi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

i)    wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

j)    Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku,

k)    udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów,

l)    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

6.    Sprawy różne.