Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 czerwca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019, sprawozdanie
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok, opinia
d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2019 rok,
e) dyskusja,
f)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.
8. Zaopatrzenie w wodę gminy Pleszew.
9. Informacja o gospodarce odpadami.
10. Informacja o postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w miejscowości Baranówek".
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27 września 2018 r. w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021,
c) zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
f) ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew,
g) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., załącznik
h) przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+",
i) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021.
12.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej