Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2020 r.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2020 r.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
b)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
c)   ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
d)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
e)   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
f)    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g)   ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
h)    określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
i)   wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
j)    opłaty targowej,
k)    przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie",
l)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
m) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020,
n) odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew,
o) powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.
5.    Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej