Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Wschodniej i Polnej,
b) zmiany uchwały nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
c) zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032;
e) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
4. Zamknięcie obrad.