Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2020

Burmistz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziuęcia pn. "Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb nowa wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 30.10.2020 r.

Pobierz plik - format pdf