Zezwolenia na prowadzenie działalności

Informacje dotyczące odpadów komunalnych udostępniane zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.)

I. Od 01.09.2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz,
2. Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o., ul. Polna 71,  63-300 Pleszew,
3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.,  ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz,

II. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Pleszew.

Zgodnie z zawartym w dniu 12 października 2017 r. porozumieniem miedzy gminnym pomiędzy gminą Jarocin a gminą Pleszew w sprawie przygotowania  i  wykonania  zadania  pn.:  "Zorganizowanie  i  nadzór nad funkcjonowaniem  sytemu  gospodarki  odpadami  i  osadami  ściekowymi  dla  gmin  objętych POROZUMIENIEM".  Wszystkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są w pierwszej kolejności do stacji przeładunkowej w miejscowości Dobra Nadzieja, a następnie transportowane i przekazywane do  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) (tj. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie, Małynicza 1a, 63-200 Jarocin).   Strona internetowa http://zgo-jarocin.pl/