Zawiadomienie OS.6220.1.4.2020.AJ15 z dnia 15.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydania  decyzji środowiskowej z wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Michalak Jolanta Michalak z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie?, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.).
Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania uzgodnień przez organy współuzgadniające. Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 29.01.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf