Zawiadomienie OS.6220.1.16.2020.AJ4 z dnia 21.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ZAWADY L, metodą odkrywkową w granicach działek: nr ewid. 57, 58 ark. mapy 1 obręb Zawady nr ewid. 20/1 ark. mapy 2 obręb Rokutów, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku LIDER Sp. J. Jan Bandosz Ryszard Szwajkowski z siedz. Kowalew, ul. Kościelna 20, 63-300 Pleszew

Pobierz dokument - format pdf