Zawiadomienie OS.6220.1.3.2021.AJ7 z dnia 15.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że sprawa dotycząca wydan ia decyzji środowiskowej z wniosku p. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62 700 Turek , dla przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 6/2, 7 i 8, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew" powiat pleszewski, województwo wielkopolskie , nie zostanie załatwiona w termin ie przewidziany m w art. 35 Kpa oraz art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 1 r poz. 247 t.j)

Powyższe jest związane z wydłużeniem terminów wydania opinii przez organy współopiniujace.

Termin załatwienia sprawy wyznaczam do dnia 15.07.2021 r.

Pobierz dokument - format pdf