Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.6.2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 30.06.2021 r. - format pdf

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP