OBWIESZCZENIE OS.6220.10 2020.AJ42 z dnia 12.07.2021r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Ferma drobiu Marszew" w miejscowości Marszew,  dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

W terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością dokumentacji oraz złożyć uwagi i wnioski.

Składanie uwag i wniosków można dokonać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres ajany@pleszew.pllub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, pok. nr 2, 63-300 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf