ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.4.2020.AJ50 z dnia 13.07.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając na podstawie z art. 33 ust. 1 pkt 9) oraz art. 36 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) zawiadamia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa Fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2, 7, 8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 1700 w budynku Sali wiejskiej przy ul. Fabrycznej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf