Zawiadomienie OS.6220.1.6.2021.AJ6 z dnia 16.08.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 16.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS 6220.1.6.2021.AJ5 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 179 w obrębie Rokutów, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf