Zawiadomienie OS.6220.1.2.2021.AJ14 z dnia 26.08.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 26.08.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.2.2021.AJ13 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr  ewidencyjnych  55 i 56 w obrębie Nowa Wieś, w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf