Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ1 z dnia 03.09.2021r.

Zawiadamia się, zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że na wniosek P. Andrzeja Bandzwołek, zam. Grodzisko 76A, 63-300 Pleszew, reprezentowanego przez P. Jacka Błaszczyka, ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej", na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf