Zawiadomienie OS.6220.1.4.2021.AJ15 z dnia 17.09.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 17.09.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.4.2021.AJ14 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf