Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ6

Zawiadamia się, zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247), że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej" na działce nr ewid. 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf