Zawiadomienie OS.6220.1.7.2020.AJ2 z dnia 29.10.2021

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 29.10.2021 r. została wydana decyzja umorzeniowa Znak OS 6220.1.7.2020.AJ1 w sprawie "Wykonania urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej - jednej studni głębinowej na dz. nr 296 w miejscowości Kuczków."

Pobierz dokument - format pdf