Zawiadomienie OS.6220.1.12.2021.AJ8 z dnia 15.11.2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735) w związku z art. 38, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021. 247.t.j.), Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 15.11.2021r. została wydana decyzja Znak OS.6220.1.12.2021.AJ7 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej", na dz. nr 1898, obręb 0001 Miasto Pleszew, gmina Pleszew, której treść podaję niżej.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pobierz dokument - format pdf