Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2021 r.

 Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2021 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr XXXVIII/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. i Nr XXXIX/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 - 1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
  b) zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
  e) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
  f) wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
  g) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032,
  i) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021,
  j) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
  k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  l)  uchwały budżetowej na rok 2022,
  m) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
  n) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, załącznik
  o) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  p)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,
  q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  r) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
  s) zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
 6. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022.
 7. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022.
 8. Sprawy różne.