Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  b) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  d) nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew,
  e) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
  f) upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  g) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  h) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym",
  i) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza,
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 6. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji 21.04.2022