Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 lipca 2022 r.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 czerwca 2022 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,,
  b) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew - Etap I,
  d) określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych,
  e) dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego,
  f) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji,
  g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034,
  h) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.
 4. Zamknięcie obrad