Opinia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352>
fax (062) 7428 301

OPINIA O ZGODNOŚCI PROPONOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

I.    PODSTAWA PRAWNA
§ Art. 93 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) § Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

II.   WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o wydanie opinii
2. wstępny projekt podziału
3. wypis z ewidencji gruntów i budynków
4. kopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

III.    OPŁATY
brak

IV.   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni

V.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY
Od opinii w formie postanowienia służy zażalenie w terminie 7 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

VII.   UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro)
Załatwienie sprawy polega na wydaniu postanowienia.

VIII.   FORMULARZE
Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości zustaleniami planu miejscowego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX.   ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW

Treść uchwały w sprawie planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dzienniki Urzędowe 

OPINIA O ZGODNOŚCI PROPONOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO