Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zmianami

2.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela z późn. zmianami

3.      Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw

4.      Uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999 r. NR VII/60/99

5.      Uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999 r. NR VII/69/99

6.      Uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999 r. NR VII/51/99

7.      Uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999 r. NR VII/72/99

8.   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (z późniejszymi zmianami)

9.   Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im.Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie

10. Statutu Publicznego Przedszkola w Dobrej Nadziei

11. Zarządzeń Dyrektora Szkoły